Zamyslenie na deň 18.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 14,1-15

1 Ktoréhosi dňa Saulov syn Jonatán povedal svojmu zbrojnošovi: Poď, prejdeme k hliadke Filištíncov, ktorá je na druhej strane. Svojmu otcovi to však neoznámil. 2 Saul sa zdržoval na konci Gibey, pod granátovou jabloňou, ktorá bola v Migróne. Ľudí, ktorí boli s ním, bolo okolo šesťsto mužov. 3 Achijá, syn Achitúba, brata Ikabódovho, syna Pinchásovho, syna Éliho, Hospodinovho kňaza v Šíle, nosil efód. Ľud však nevedel, že Jonatán odišiel. 4 V priesmyku, ktorým sa Jonatán pokúšal prejsť ku hliadke Filištíncov, bol z jednej i z druhej strany končitý skalný výbežok. 5 Jeden sa volal Bócéc a druhý Sene. Jeden výbežok vyčnieval od severu oproti Michmásu a druhý od juhu oproti Gebe. 6 Jonatán povedal svojmu zbrojnošovi: Poď, prejdeme k hliadke tých neobrezaných, azda Hospodin urobí niečo pre nás, veď Hospodinovi nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom. 7 Zbrojnoš mu odpovedal: Urob všetko, čo máš na mysli; odhodlaj sa, ajhľa, ja som s tebou podľa tvojej vôle. 8 Jonatán povedal: Prejdime teda k tým mužom a ukážeme sa im. 9 Ak nám povedia: Stojte, kým prídeme k vám, vtedy zastaneme na svojom mieste a nepôjdeme k nim. 10 Ale ak by povedali: Poďte hore k nám, pôjdeme, lebo ich Hospodin vydal do našich rúk. To nám bude znamením. 11 Vtedy sa obaja ukázali filištínskej hliadke. Filištínci povedali: Hľa, Hebrejci vychádzajú z dier, do ktorých sa poskrývali. 12 I volali mužovia hliadky na Jonatána a na jeho zbrojnoša: Poďte hore k nám, chceme vám niečo povedať. Vtedy povedal Jonatán svojmu zbrojnošovi: Poď so mnou, lebo Hospodin ich vydal do rúk Izraela. 13 Jonatán vyliezol štvornožky a jeho zbrojnoš za ním. Hneď padali pred Jonatánom a jeho zbrojnoš ich zabíjal za ním. 14 To bola prvá porážka, v ktorej Jonatán a jeho zbrojnoš zabili okolo dvadsať mužov na pol hone oráčiny. 15 Nato nastal zmätok v tábore i na poli, i v celom ľude. Hliadka i záškodníci sa zdesili, lebo sa im zem triasla, a to bol zmätok od Boha.


Pravá horlivosť. Jonatánov hrdinský čin sa zrodil vo chvíľach veľkého ohrozenia národa, keď bol napadnutý Filištíncami a hrozila mu totálna záhuba. Je pre nás dôkazom i príkladom pravej horlivosti. – – 1. Táto horlivosť nebola založená na Jonatánovom temperamente, ale na pevnej dôvere v Pána Boha, ako to sám vyznáva: „Hospodin urobí niečo pre nás. Veď Hospodinu nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom“ (v.6). – – 2. Bola to horlivosť spojená s rozvahou. Dobre premyslený plán najskôr oznámil svojmu zbrojnošovi, ktorý s ním súhlasil. Do nepriateľského tábora vnikli až potom, keď dostali Božie znamenie (v.9-10). – – 3. Pán Boh sa priznal k jeho horlivosti a korunoval ju víťazstvom (v.15). To sú atribúty pravej horlivosti. Vieme, že je aj nepravá horlivosť, démonická, s opačnými atribútmi, ktorá vedie k chaosu a nešťastiu. Aj v našom národe poznáme situácie a obdobia, keď jeho existencia bola ohrozená. Napr. v r.1848-49, kedy Pán Boh vzbudil v štúrovskej generácii horlivcov, ktorí sa s jonatánovskou zanietenosťou obetovali na jeho záchranu a pozdvihnutie. Slová piesne „Horlivcov málo…“ platia aj pre našu dobu. Sú výzvou k tomu, aby nás Pán Boh zapálil k horlivosti a odvahe pracovať za duchovnú obnovu našich rodín, zborov, cirkvi a národa. Si na to aj Ty pripravený a ochotný?
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že chceš zachraňovať Svoj ľud a dávaš mu Svojím Duchom vedieť, kedy a ako. Prosíme prebúdzaj pravú horlivosť, aby Tvoj plán veriaci nasledovali. Amen.
Pieseň: ES 565
Autor: Rastislav Hvožďara


Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia a utláčajúce predpisy predpisujú, aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biednych môjho ľudu. Izaiáš 10,1.2

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. Rímskym 12,2


1.Mojžišova 37,3-4.12-14.23-35(36) :: Modlíme sa za: Kuková (Šz)