Zamyslenie na deň 19.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 15,18 – 16,4

18 Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás. 19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. 20 Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám hovoril: Nie je sluha väčší ako jeho pán. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás; keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše. 21 Ale to všetko budú proti vám robiť pre moje meno, pretože nepoznajú Toho, ktorý ma poslal. 22 Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. 23 Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho Otca. 24 Keby som nebol činil skutky medzi nimi, aké nikto iný nečinil, nemali by hriech. Ale teraz aj videli, a predsa nenávideli aj mňa, aj môjho Otca. 25 A (to bolo preto), aby sa naplnilo slovo, napísané v ich zákone: Nenávideli ma bez príčiny. 26 Keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, bude svedčiť o mne, 27 a aj vy budete svedčiť, pretože ste od počiatku so mnou.

16:1 Toto som vám hovoril, aby ste sa nepohoršovali. 2 Vylúčia vás zo synagóg, áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži. 3 A budú to robiť preto, že nepoznali Otca, ani mňa. 4 Ale hovoril som vám to, aby ste si, keď príde ich hodina, pripomenuli, že som vám (to) povedal. Toto som vám nehovoril od počiatku, pretože som bol s vami.


Nezúfaj – Duch je s nami naveky! Vstupujeme do piateho pôstneho týždňa. Máme pred očami trpiaceho Božieho služobníka, v ktorom cirkev už oddávna spoznáva Ježiša Krista, Božieho Syna. Vidíme Jeho utrpenie, sledujeme Jeho cestu, dokonca sa stávame i svedkami Jeho smrti. Mlčky rozmýšľame: Ako ďaleko dokáže zájsť ľudská zloba, žiarlivosť, nenávisť?! Cítime, že sa nás bytostne dotýka to, čo sa pre záchranu človeka odohralo pred vyše dvetisíc rokmi na Golgote. – – Ale pohliadnuc na svoj vlastný život, sa nás to dotýka ešte oveľa viac. Sme konfrontovaní so svetom, s ľudskou zlobou a nenávisťou tohto sveta, ktorou, žiaľ, v menšej či väčšej miere neraz „napáchneme“ aj my, ako kresťania. A tak, ako sa naplnili slová o trpiacom služobníkovi: „Nenávideli ma bez príčiny, tak sa aj dnes plnia Ježišove slová: „Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás. – – Pán však vo Svojej rozlúčkovej reči povzbudzuje učeníkov k tomu, aby boli na nenávisť sveta pripravení. Vždy dáva nádej na lepšie časy. Zasľubuje Ducha – Radcu, Pomocníka, Tešiteľa, ktorý bude s nami naveky. V nijakom prenasledovaní ani v utrpení, v nijakých starostiach a problémoch nie sme sami. On – Duch Svätý – je s nami naveky. O Jeho silu prosme aj dnes, do zápasov našej vlastnej viery, viery našich rodín, cirkvi i spoločnosti.
Autor: Jozef Pacek
Pieseň: ES 251


Ty si, Hospodine, Boh náš, v ktorého dúfame! Jeremiáš 14,22

A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás. 1.Jána 5,14


Efezským 2,11-16 :: Modlíme sa za: Turá Lúka (My)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby