Zamyslenie na deň 18.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5. nedeľa pôstna. Smrtná. Judika
(Prisúď mi právo, Bože! Žalm 43,1)
Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých. Matúš 20,28


4.Mojžišova 21,4-9

4 Od vrchu Hór šli ďalej smerom k Trstinovému moru, aby obišli územie Edómčanov. Ľud však cestou zmalomyseľnel 5 a reptal proti Bohu a Mojžišovi: Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď tu niet ani chleba, ani vody a tento biedny pokrm sa nám už oškliví. 6 Hospodin poslal na ľud ohnivé hady. Tie štípali ľud a mnohí z Izraela pomreli. 7 Ľudia prichádzali k Mojžišovi a vraveli: Zhrešili sme, keď sme reptali proti Hospodinovi a proti tebe. Pros za nás Hospodina, aby nás zbavil hadov. Mojžiš sa teda modlil za ľud. 8 Hospodin povedal Mojžišovi: Zhotov ohnivého hada a pripevni ho na žrď. Keď sa ktokoľvek z uštipnutých naň pozrie, zostane nažive. 9 Mojžiš teda zhotovil bronzového hada a pripevnil ho na žrď. Keď had niekoho uštipol a uštipnutý pozrel na bronzového hada, zostal nažive.

A tak, ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. J 3,14-15


Pred každým človekom je cesta, na ktorej sú rôzne úskalia. Aj Izraeliti mali na ceste do zasľúbenej zeme rôzne prekážky. Nemali dostatok jedla, a preto reptali a sťažovali sa. Po reptaní a nedôvere Bohu sa stretli s jedovatými hadmi na púšti a koho had uštipol, ten zomrel. Preto, keď si ľud uvedomil svoju chybu, prišiel k Mojžišovi, aby ho zachránil. Pán Boh Mojžišovi prikázal, aby urobil medeného hada, ktorého dá na palicu, a každý, koho had uštipne, nech sa pozrie na medeného hada a bude žiť. A tak sa aj stalo. Apoštol Ján píše, že presne tak, ako Mojžiš vyvýšil hada na púšti, tak musí byť vyvýšený aj Syn človeka. Ako kresťania vieme, že Ján hovorí o Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý z lásky k nám, hriešnym ľuďom, bol ukrižovaný na Golgotskom kríži, ale preto, že bol bezhriešny, Ho Pán Boh vzkriesil. A my – kedykoľvek sa pozrieme na kríž, uvedomíme si, že nás Pán Boh očistil od hriechu, preto sme slobodní od moci hriechu a môžeme konať dobro, i keď nám iní neprávom ublížili. S mocou Božou dokážeme ísť ďalej a kázať evanjelium. Tak sa moc Božia dokazuje v našich životoch. Božia láska síce nezlomí každé zlo, ale je to jediná cesta, ktorá skutočne dáva nádej a vedie nás k humánnemu životu tu, na zemi, i k večnému životu.
Autor: Iveta Korenková
Pieseň: ES 113


Ukáž nám, Hospodine, Svoju milosť, udeľ nám Svoju spásu! Žalm 85,8

Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Ján 1,17


Marek 10,35-45 :: Židom 5,7-9 :: Žalm 43 :: Modlíme sa za: Trnava (Ba)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby