Zamyslenie na deň 18.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zachariáš 11,4-17

4 Takto vraví Hospodin, môj Boh: Pas toto stádo, určené na zabitie. 5 Tí, čo ho kupujú, beztrestne ho zabíjajú, a nepykajú za to. Tí, čo ho predávajú, hovoria: Požehnaný je Hospodin! Zbohatol som. Ale jeho pastieri sa nezľutujú nad ním. 6 Ani ja sa už nezľutujem nad obyvateľmi krajiny – znie výrok Hospodinov. Ajhľa, ja vydám každého do rúk jeho blížneho a do rúk jeho kráľa. Tí rozdrvia zem, ale ja z ich rúk nikoho nevytrhnem. 7 Ja som pásol toto stádo, určené na zabitie pre tých, čo obchodovali so stádom. Vzal som si dve palice: jednu som nazval Priazeň a druhú som nazval Svornosť. I pásol som stádo. 8 Zahubil som troch pastierov v jedinom mesiaci, no stratil som trpezlivosť s nimi, aj oni si mňa znechutili. 9 Nato som povedal: Nebudem vás pásť! Čo má umrieť, nech umrie; čo má byť vyhladené, nech je vyhladené; a tie, čo ostanú, nech si navzájom obžierajú mäso. 10 Vzal som svoju palicu Priazeň a zlomil ju, aby som zrušil zmluvu, ktorú som uzavrel so všetkými národmi. 11 Zrušená bola v ten deň. Tí, ktorí obchodovali so stádom a pozorovali ma, poznali, že je to slovo Hospodinovo. 12 Povedal som im: Ak sa vám pozdáva, dajte mi moju mzdu tridsať strieborných. 13 Vtedy mi povedal Hospodin: Hoď ju do pokladnice! Znamenitá mzda, ktorou ma ocenili! Vzal som tridsať strieborných a hodil ich v dome Hospodinovom do pokladnice. 14 Polámal som svoju druhú palicu – Svornosť, aby som zrušil bratstvo medzi Júdom a Izraelom. 15 Potom mi povedal Hospodin: Vezmi si ešte raz výstroj pochabého pastiera! 16 Lebo, hľa, ja vzbudím takého pastiera v tejto krajine, nebude sa starať o hynúce, ani roztratené nebude hľadať, ani dolámané nebude liečiť, unavené nebude nosiť, ale mäso z tučných bude jesť, ba aj paprčky im postrháva. 17 Beda môjmu ničomnému pastierovi, ktorý opúšťa stádo! Meč proti jeho ramenu a proti jeho pravému oku. Jeho rameno nadobro uschne a jeho pravé oko celkom vyhasne.


Kto je mojím pastierom? Dnes z knihy proroka Zachariáša čítame podobenstvo, hoci sme na ne zvyknutí skôr z Novej zmluvy – z úst Pána Ježiša Krista. Je to podobenstvo o dobrých a zlých pastieroch. Z podobenstva sa dozvedáme, že Boh trestá neverný ľud, ktorý mal byť svetlom národov a ich kňazským prostredníkom, ale sklamal. A sklamali aj národy. Božie konanie znázorňuje prorok dvomi palicami. Prvou je Priazeň (Vľúdnosť) a symbolizuje Božiu láskavosť. Druhou je Svornosť (Puto, Jednota) a symbolizuje bratstvo judského a izraelského ľudu. Obidve sú zlomené. Podobenstvo by si zaslúžilo hlbší výklad, no v skratke sa dá povedať, že Boží ľud pohrdol dobrým Pastierom (Hospodinom), a preto je vydaný zlému pastierovi. Zlý pastier je sebecký a krutý, nepostará sa o slabých – no nakoniec neujde odsúdeniu. Prorok sa snaží poukázať na to, čoho všetkého je schopný zlý pastier, aby si ľud uvedomil, do akého nebezpečenstva ide, keď pohŕda Hospodinom. – – Aj dnešné zamyslenie v poslednom adventnom týždni nás vedie k pokániu a odpovedi na otázku: Kto je mojím pastierom? Kým sa vo svojom živote nechávam viesť? Je to Ten, ktorý prichádza a ktorý o Sebe povedal: „Ja som dobrý pastier?“ Je to On – Ježiš Kristus? Vyznajme aj dnes: Ježiš Kristus je Ten, čo mal prísť, nebudeme čakať iného Spasiteľa!
Autor: Jozef Pacek
Pieseň: ES 497


Na svoju zmluvu večne pamätá, na slovo, čo vydal pre tisíc rodov príkazom. Žalm 105,8

Čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo napísané, aby sme skrze trpezlivosť a skrze útechu Písem mali nádej. Rímskym 15,4


2.Korintským 1,18-22 :: MODLÍME SA ZA: Zemianske Kostoľany (Tu)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou