Zamyslenie na deň 18.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Jána 2,1-6

„1 Ján 2:1 Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého. 2 On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 3 Podľa toho vieme, že sme Ho poznali, keď zachovávame Jeho prikázania. 4 Kto hovorí: Poznám Ho, ale nezachováva Jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. 5 Ale kto zachováva Jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v Ňom. 6 Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On.“


Žiť ako žil On… (nie je nad naše sily?!) Boli by sme zlými rodičmi, bratmi, sestrami, keby sme nabádali a povzbudzovali k hriechu. Lenže i takáto skutočnosť je na dennom poriadku, a to už, či si to uvedomujeme, alebo konáme podvedome. Jednoducho, hriech podnecujeme a zároveň hrešíme. Všetci. Je potom na mieste Jánovo zvolanie: „…dietky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili“. Darmo sa budeme hrdiť vierou, vyznávaním Pána, poznaním, keď nie sme schopní a ochotní zachovávať Jeho prikázania, keď nie sme nastavení žiť tak, ako nám to On Svojou láskou prikazuje, podľa príkladu Božej dokonalej lásky! Prečítajme si biblický text pozorne! Je zrozumiteľný a ľahko spoznáme, ako je to s nami: Tvrdíme, že Ho poznáme? A nezachovávame Jeho prikázania? V okamihu sa stávame luhármi, v ktorých niet pravdy! A zase – ten, kto žije tak, aby zachovával, dodržiaval Jeho slovo, na každom takom jednotlivcovi vidieť, že ho Božia láska zdokonaľuje, že žije v pevnej zviazanosti s Bohom. Už ide len o to, aby sme po celý svoj život dokázali žiť tak, ako žil On. A to – povedzme si pravdu – je pre nás, slabých a nedokonalých, mnohokrát nad naše sily. Vďaka, že máme Príhovorcu, ktorý nás miluje!
Autor: Daniela Hroncová
Pieseň: ES 473


Nech je vzdialené od nás, že by sme opustili Hospodina! Józua 24,16

Buďte zakorenení a budovaní v Kristovi i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení. Kolosenským 2,7


Izaiáš 26,1-6 :: Modlíme sa za: Jelšava (Ge)