Zamyslenie na deň 18.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 1,27-2,4

Len nažívajte tak, ako je hodné evanjelia Kristovho, aby – či keď prídem a vás uvidím, či keď som vzdialený – počul som len to o vás, že stojíte v jednom Duchu a spolu ako jedna duša bojujete za vieru v evanjelium. 28 Protivníkom sa ničím nedajte zastrašiť; to bude znamením, a to od Boha, im, že zahynú, vám, že budete spasení. 29 Lebo vám sa dostalo milosti pre Krista, aby ste nielen verili v Neho, ale aj trpeli pre Neho. 30 Veď je to pre vás ten istý boj, ktorý ste videli pri mne a o ktorom teraz počúvate.

2:1 Ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo Ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, 2 naplňte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ, 3 nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba, 4 a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných.


O živote. Keď Ježiš Svojim učeníkom povedal, že Ho majú nasledovať a keď aj nám hovorí, aby sme Ho nasledovali, myslí na to, že si máme všímať spôsob Jeho života a usilovať sa čo najviac z Jeho spôsobov, zásad, metód vniesť do svojich vlastných životov: „Učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše.“ On chce byť teda aj naším najvyšším Učiteľom života. – Ak sa chceme naučiť myslieť podľa Ježišovho vzoru, treba sa nám čo najdôkladnejšie oboznámiť so všetkými Jeho slovami, ktoré nájdeme v evanjeliách. Čítať a študovať evanjeliá, čo najdôkladnejšie sa s nimi oboznamovať – to pre kresťana nie je luxus, nie je to niečo nadštandardné, ale je to základná požiadavka, základný predpoklad normálneho kresťanského života. – Cirkevný zbor vo Filipách bol apoštolovi mimoriadne blízky, spájali ho s ním veľmi srdečné vzťahy. Zbor žil pekným životom, ale z listu sa dá vycítiť, že aj v ňom sa vyskytli určité napätia medzi jednotlivými členmi, ako to býva veľmi často aj dnes. Pavel im – aj nám – chce pomôcť prekonať tieto napätia. A práve tým, ktorým sa zdá, že im je veľmi ťažko pomeriť sa a nažívať v pokoji a ohľaduplnosti, adresuje slová o zmýšľaní a konaní Pána Ježiša. Ak chceme v plnom zmysle pochopiť ich pravdivosť, musíme ich vyskúšať vo svojom vlastnom živote.
Autor: Miroslav Jäger
Pieseň: ES 495


Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá. Žalm 25,10

Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom; a kto je nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Lukáš 16,10


Rímskym 9,14-23(24-26) :: MODLÍME SA ZA: Nové Mesto nad Váhom (Po)