Zamyslenie na deň 18.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 12,1-12

1 Potom začal im hovoriť v podobenstvách: Jeden človek vysadil vinicu, ohradil ju, vykopal v nej lis, vystavil vežu, potom prenajal vinicu vinohradníkom a odcestoval.   2 V čas (oberačky) poslal k vinohradníkom sluhu, aby prevzal od vinohradníkov (podiel) z úrody vinice.   3 Oni ho však chytili, zbili a pustili naprázdno.   4 Nato poslal k nim iného sluhu, ale tomu prebili hlavu a zneuctili ho.   5 Zase poslal iného, ale toho zabili. A mnohých iných (poslal); z tých niektorých zbili, iných zase zabili.   6 Mal ešte jediného milovaného syna; napokon toho poslal k nim a myslel si: Syna môjho budú sa ostýchať.   7 Ale vinohradníci si povedali: Toto je dedič, poďte, zabime ho, a naše bude dedičstvo.   8 Chytili ho teda, zabili a vyhodili z vinice.   9 Čo urobí pán vinice? Príde, zahubí vinohradníkov a vinicu prenajme iným.   10 Či ste nečítali Písmo: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa kameňom uholným;   11 Pán to urobil, a je to divné v našich očiach.   12 I hľadeli Ho chytiť, ale sa báli zástupu. Porozumeli totiž, že o nich hovoril to podobenstvo. Preto opustiac Ho, odišli.


Zlí vinohradníci. Na juhu Slovenska, kde žijem, je mnoho viníc. Vinári sa o svoje hrozno svedomite starajú celý rok. Strihajú, postrekujú, polievajú a čakajú na úrodu. Človek z nášho podobenstva si tiež založil takúto vinicu a prenajal ju, mysliac si, že sa nájomníci o ňu patrične postarajú. Ale im nešlo ani tak o vinič, ako o úrodu. Nezdráhali sa zneuctiť nielen pánových sluhov, ale aj syna – dediča. Farizeji pochopili, že Pán Ježiš hovoril o nich. Nielenže zverenú vinicu od Boha zle obhospodarovali, ale nedovolili ani iným, aby sa o ňu starali a zisk si chceli nechať len pre seba. Syn Boží – dedič, im naozaj veľmi zavadzal. Je to smutná skutočnosť, ale so zlými nájomníkmi vinohradu sa môžeme stretnúť aj v dnešnej dobe. Mnohí pracujú na Božom kráľovstve a Pána Ježiša nechávajú za dverami. Vedia všetko lepšie, odstraňujú z cesty tých Pánových sluhov, ktorí to s prácou myslia naozaj vážne a sú naozaj zapálení pre Božie veci a keby bolo na nich, Pána Ježiša by tiež radi úplne odstránili. Modlime sa, aby sme sa stali dobrými sluhami na tejto vinici, aby sme naplnili Božiu vôľu a budovali Jeho kráľovstvo už na tejto Zemi.
Autor: Alica Pipperová
Pieseň: ES 350


O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi! Žalm 96,3

Pavol a Barnabáš im oznámili, čo všetko učinil Boh s nimi, a že aj pohanom otvoril dvere viery.    Skutky apoštolov 14,27


JAKUB 4,1-10 :: MODLÍME SA ZA: ZLATÉ MORAVCE (DN)