Zamyslenie na deň 17.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 11,27-33

27 Prišli zase do Jeruzalema, a keď sa prechádzal po chráme, pristúpili k Nemu veľkňazi, zákonníci a starší   28 a povedali Mu: Akou mocou to robíš? Alebo kto Ti dal moc, aby si to robil?   29 Ježiš im odpovedal: Opýtam sa vás na niečo, odpovedzte mi; potom vám aj ja poviem, akou mocou to robím.   30 Bol Jánov krst z neba, a či od ľudí? Odpovedzte mi!   31 A uvažovali medzi sebou takto: Ak povieme, že z neba, odpovie: Prečo ste mu teda neuverili?   32 Ale povedať, že od ľudí, báli sa ľudu, lebo všetci pokladali Jána za skutočného proroka.   33 Odpovedali teda Ježišovi: Nevieme! Riekol im Ježiš: Teda ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím.


Diplomatická odpoveď. Zákonníci radi pokúšali Pána Ježiša svojimi zákernými otázkami, lebo ich veľmi iritoval. Videli zázraky, ktoré konal a teoreticky aj vedeli, že táto moc môže pochádzať iba od Boha, ale ako odborníci na duchovné veci, si to nechceli priznať. Radšej hľadali zámienky, ako Ho usvedčiť a zlikvidovať. Pán Ježiš poznal ich zmýšľanie a bol stále o krok pred nimi, takže Ho ich otázky nemohli zaskočiť. Je zaujímavé, že na Jeho otázku o Jánovom krste reagovali tak, ako reagovali. Komu sa chceli zapáčiť? Bohu alebo ľuďom? Koho sa viac báli? Boha alebo človeka? Je to situácia aj dnešnej doby. Mnohí vidia Božie zázraky, počujú evanjelium Pána Ježiša, a predsa Ho odmietajú. O to smutnejšie je, keď vedia všetko o Bohu, ale nepoznajú Krista osobne. Ďakujme Bohu, keď sme už pochopili, akú moc dal Svojmu Synovi, ktorý sa za nás dobrovoľne obetoval, aby sme mohli žiť! Musíme Ho hľadať celým srdcom, aby nám zjavil tajomstvo svojej moci, ktorú farizejom nezjavil. Najviac sa o Ňom dozvieme v Biblii.
Autor: Alica Pipperová
Pieseň: ES 644


Dobrotivý Hospodine, odpusť každému, kto sa snaží celým srdcom hľadať Hospodina.  2.Kronická 30,18.19

A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je.     Lukáš 19,2-3


5.Mojžišova 8,11-18 :: Modlíme sa za: : Zlaté (ŠZ)