Zamyslenie na deň 18.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 9,18-29

18 Nóachovi synovia, ktorí vyšli z korábu, boli: Šém, Chám a Jáfet; Chám bol otcom Kanaánovým. 19 Títo traja boli Nóachovi synovia a z nich sa zaľudnila celá zem. 20 Roľník Nóach začal prvý vysádzať vinicu. 21 Raz sa napil vína, opil sa a ľahol si obnažený vo svojom stane. 22 Chám, otec Kanaánov, však uzrel nahotu svojho otca a oznámil to svojim dvom bratom vonku. 23 Vtedy Šém a Jáfet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom, a tak zakryli nahotu svojho otca. Ich tvár bola odvrátená, takže nevideli nahotu svojho otca. 24 Keď sa Nóach prebral zo svojho opojenia a dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn, 25 povedal: Prekliaty Kanaán, otrokom otrokov buď svojim bratom. 26 Ďalej povedal: Požehnaný Hospodin, Boh Šémov, no Kanaán mu bude otrokom. 27 Nech dá Boh Jáfetovi šíriť sa, nech býva v stanoch Šémových, no Kanaán mu bude otrokom. 28 A Nóach žil po potope tristopäťdesiat rokov. 29 Celkove Nóach žil deväťstopäťdesiat rokov; potom zomrel.


Požehnanie verzus prekliatie. Noeho reakcia, ktorou preklína Kanaána, sa nám zdá neprimeraná. Nie je presne povedané, čím sa Chám previnil, no je jasné, že to súvisí s nevhodnou reakciou na otcovu nahotu. Naopak, Šémovi a Jáfetovi za ich skutok „prikrytia“ požehnáva. – – Pri štúdiu Biblie sa mnohokrát stretávame so slovami „požehnanie“, či „prekliatie“. Čo vlastne znamenajú? Požehnanie môžeme charakterizovať ako Boží dar a zodpovednosť pri užívaní Božích darov. Od Boha prijímame obrovské množstvo darov, no užívame ich tak, ako to od nás žiada? Daroval nám život, daroval nám Zem so všetkým jej bohatstvom, daroval nám potomstvo, daroval nám podľa Svojho vzoru siedmy deň atď. Rovnako nás však vyzýva k zodpovednosti za užívanie týchto darov. Dary prijímame bez problémov, berieme ich často ako samozrejmosť, ale zodpovednosť za ich užívanie je na nás, na našej úcte k niečomu, čo nám zveruje Boh. Je náš život, náš vzťah k Bohu a Jeho darom skutočným požehnaním? Alebo ocenením za našu „zodpovednosť“ voči darom bude prekliatie? A to prekliatie nielen nás, ale aj našich potomkov. Žime a konajme tak, aby sme nikdy nepocítili následky prekliatia, či už počas nášho pozemského života, alebo potom, keď sa postavíme po vzkriesení pred Božiu tvár!
Pieseň: ES 633
Autor: Bohuslav Beňuch


Modlitba: Bože, odpusť nám nezodpovednosť, ktorej sme sa dopustili! Veď nás Svojím Duchom, aby sme nesmerovali k prekliatiu! Amen.


V úzkosti svojej som volal na Hospodina, kričal som na svojho Boha; zo Svojho chrámu počul hlas môj. Žalm 18,7

Nato sa im dotkol očí a povedal: Staň sa vám podľa vašej viery! I otvorili sa im oči. Matúš 9,29-30


Kolosenským 2,1-7 :: Modlíme sa za: Hnúšťa (Ri)