Zamyslenie na deň 17.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 9,1-17

1 Vtedy Boh požehnal Nóacha i jeho synov a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem! 2 Strach a hrôza z vás nech padne na všetky zvieratá zeme, na všetko nebeské vtáctvo, na všetko, čo sa plazí po zemi, na všetky morské ryby; sú vám dané do rúk. 3 Nech vám slúži ako potrava všetko, čo sa hýbe, čo je živé; ako kedysi zelené byliny, teraz vám dávam všetko. 4 Len mäso s krvou, jeho dušou, nesmiete jesť. 5 Ba aj za vašu krv, za váš život budem brať na zodpovednosť; budem brať na zodpovednosť za ňu každé zviera i človeka; človeka i jeho brata budem brať na zodpovednosť za život človeka. 6 Ak niekto prelieva ľudskú krv, tomu nech človek preleje jeho krv, lebo Boh učinil človeka na Boží obraz. 7 Vy však ploďte a množte sa, hýbte sa na zemi a množte sa na nej. 8 Potom Boh riekol Nóachovi a jeho synom, čo boli s ním: 9 Ajhľa, ja ustanovujem svoju zmluvu s vami a s vaším budúcim potomstvom 10 aj s každým živým tvorom, čo je pri vás, totiž s vtáctvom, dobytkom a všetkou poľnou zverou pri vás, od všetkého, čo vyšlo z korábu, až po všetky živočíchy zeme. 11 Ustanovujem s vami svoju zmluvu, že vody potopy už nevyničia všetko tvorstvo a nebude už potopy, aby zničila zem. 12 Boh ďalej riekol: Toto bude znamením zmluvy, ktorú pre všetky budúce pokolenia robím medzi sebou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi, čo sú pri vás: 13 svoju dúhu kladiem na oblaky; bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou. 14 Keď nakopím oblaky nad zemou a ukáže sa dúha na oblakoch, 15 rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi zo všetkého tvorstva; a vody sa už nestanú potopou, aby zničili každé z tvorstva. 16 Keď bude dúha na oblakoch, pozriem sa na ňu, aby som sa rozpomenul na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každým živým tvorom zo všetkého tvorstva, ktoré je na zemi. 17 Vtedy riekol Boh Nóachovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi sebou a medzi každým tvorom, čo je na zemi.


Znamenie. Keď kresťan v uvedenom biblickom texte číta o znamení zmluvy, ktorou sa stala pre Nóacha dúha, nemôže nemyslieť na slová nášho Pána: „Pite z neho všetci! Lebo toto je moja krv Novej Zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov“ (Mt 26,27-28). Znamenie je pre človeka niečo viditeľné, či hmatateľné, čo odkazuje na skutočnosti, ktoré sú neviditeľné a nehmatateľné, ktoré sa dotýkajú ľudského srdca. Nóachovi i každému z nasledujúcich pokolení Božieho ľudu mala dúha pripomínať zmluvu o Hospodinovom požehnaní ich života uprostred celého stvorenia. Nás rovnako dúha, či akákoľvek časť stvorenia odkazuje na Stvoriteľa a k obdivu Jeho úžasného diela. No pri tejto pôvodnej zmluve nemôžeme nemyslieť na Zmluvu Novú, uzatvorenú dielom Ježiša Krista. Zmluvu vykúpenia. Nie sme len stvorení a vyvýšení v stvorenstve, sme aj vykúpení do „slobody Božích detí“! Znamenie dúhy nám má pripomínať prvú Zmluvu – tú Nóachovu, znamenie kalicha nám má pripomínať druhú Zmluvu – zmluvu cirkvi, „tela Kristovho“. A všetky znamenia nás majú nabádať ku každodennej vďačnosti za Božiu milosť.
Pieseň: ES 298
Autor: Daniel Midriak


Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že sa nám pripomínaš mnohými spôsobmi! Ďakujeme za Tvoje zmluvy, ktoré nám dávajú život! Amen.


Vtedy Józua padol na tvár k zemi, klaňal sa mu a povedal: Čo chce povedať môj pán Svojmu služobníkovi? Józue 5,14

Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, a vaše uši, že počujú. Matúš 13,16


Efezským 1,3-10 :: Modlíme sa za: Hlohovec (Ba)