Zamyslenie na deň 18.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 9,30-10,4

30 Čo teda povedať? Že pohania, ktorí sa nesnažili o spravodlivosť, prijali spravodlivosť, a to spravodlivosť z viery; 31 ale Izrael, ktorý sa snažil o zákon spravodlivosti, nedospel k zákonu. 32 Prečo? Preto, že nie z viery, ale akoby zo skutkov (chceli dosiahnuť spravodlivosť). Narazili na kameň úrazu, 33 ako je napísané: Ajhľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, a kto verí v Neho, nebude zahanbený.

10:1 Bratia, túžbou môjho srdca a prosbou k Bohu za nich je, aby boli spasení. 2 Lebo vydávam im svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa správneho poznania; 3 keďže nepoznajú spravodlivosť Božiu a snažia sa uplatňovať svoju, nepoddali sa spravodlivosti Božej.  4 Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu.


Moja a Božia spravodlivosť. Čo sa vlastne stalo? V našom texte sa píše o „skale“„kameni úrazu“, o ktorý sa Izrael „potkol“ a rozrazil si hlavu. Zasľúbeného Spasiteľa poslali na kríž, hoci On bol tým naplnením zasľúbení – zákona, za ktorý tak horlili…! Práve spása, ktorú Boh pripravil izraelskému národu, sa preň stala vlastnou prekvapujúcou skazou. Pre nepochopenie vyvrcholenia vlastných dejín sa pripravili o víťazstvo. Izrael svojím postojom prehral (ako gambler) svoje vklady založené Hospodinom… Krásne je však na tom to záverečné pozvanie a nová šanca pre Izrael: skala pohoršenia, ale kto verí v neho, nebude zahanbený…“ Izrael v očiach Božích zlyhal, ale neostal bez šance otvoriť sa a prijať Krista. – – Áno, zasľúbenia vyslovené kedysi nad vyvoleným národom zo strany suverénneho Boha, sa paradoxne preniesli na niekoho iného, kto ich bol ochotný aj prijať. Je to ktokoľvek, kto je ochotný veriť a prijať, že Ježiš Kristus je zasľúbený Mesiáš a Pán života, ako to vyznávali prví kresťania. – – Tu je vlastne ukrytý i náš príbeh. Možno sme tými, čo sa snažia o svoju spravodlivosť: prijímame sviatosti, máme dobrú spoločenskú a cirkevnú reputáciu, ale či aj skutočne veríme…? Žiť relatívne dobre sa dá aj bez viery. Mnohí ateisti nás svojou spravodlivosťou zahanbujú. Veríme skutočne Ježišovi a ostro vnímame Jeho Svetlo života? Kde vlastne stojíme?
Modlitba: Pane Ježišu. Odpusť nám vlažnú a popletenú vieru a obnov nás premenou mysle, nech zažijeme, ako veriť. Nech sme presiaknutí vierou, ktorá je činná skrze lásku. Skrze Tvoju lásku. Ukazuj nám, kde zlyhávame a daj ochotu prijať Ťa za Pána, ktorý koná cez nás dobro. Amen.
Pieseň: ES 487
Autor: Radoslav Danko


Lebo On raní, On aj obväzuje, On udiera, ale Jeho ruky aj liečia. Jób 5,18

Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 1.Petra 5,6-7


Lukáš 19,1-10 :: Modlíme sa za: Jur nad Hronom (Dn)