Zamyslenie na deň 16.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

16. nedeľa po Svätej Trojici
Ježiš Kristus zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 2.Timoteovi 1,10


Skutky apoštolov 12,1-11

„1 V tom čase začal kráľ Herodes trápiť niektorých z cirkevného zboru; 2 dal sťať Jakuba, brata Jánovho, 3 a keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal zlapať aj Petra; a boli práve dni nekvasených chlebov. 4 Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a odovzdal štyrom žoldnierskym oddielom po štyroch mužoch, aby ho strážili, lebo po veľkonočných slávnostiach chcel ho dať predviesť ľudu. 5 Strážili teda Petra vo väzení, ale cirkevný zbor sa horlivo modlil k Bohu za neho. 6 V tú noc, keď Herodes mal dať predviesť Petra, spal tento medzi dvoma žoldniermi, zviazaný dvoma reťazami, a strážnici strážili väzenie predo dvermi. 7 A hľa, zjavil sa anjel Pánov a svetlo ožiarilo miestnosť. (Anjel) udrel Petra do boku a zobudil ho hovoriac: Vstaň, rýchlo! A okovy spadli mu z rúk. 8 I povedal mu anjel: Opáš sa a obuj! Urobil tak. Anjel hovoril (ďalej): Prehoď si plášť a nasleduj ma! 9 I vyšiel a nasledoval ho; ale nevedel, že je to skutočnosť, čo sa deje skrze anjela; myslel si, že vidí videnie. 10 Ako prešli prvú stráž, aj druhú a prišli k železnej bráne, ktorá viedla do mesta, otvorila sa im sama. A keď vyšli a prešli prvou ulicou, anjel hneď odstúpil od neho. 11 Vtedy sa Peter spamätal a povedal: Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z ruky Herodesovej a zo všetkého, čo ľud židovský očakával.“


Pravda nezostane v okovách. Mocní tohto sveta neznesú, keď sa veci okolo nich nedejú podľa ich predstáv, plánov a vôle. Nemôžu uniesť, ak im niekto povie pravdu rovno do očí. Škrípu zubami, nenávidia a nivočia tých, ktorí majú odvahu niesť Pravdu za každú cenu. Skrývajú sa za iných, možno za väčšinu a využívajú akékoľvek prostriedky na to, aby Pravdu umlčali a dosiahli svoj cieľ. – – Ale Pravda nikdy nezostane v okovách, lebo sám Pán to zasľúbil a On je, našťastie, verný vo Svojom Slove. Na túto skutočnosť mnohí vo svete zabúdajú a, žiaľ, aj v cirkvi. Zabudol na ňu aj Herodes, keď Petra vsadil do väzenia. Nepomohla ani dvojitá stráž, dvojitá reťaz či železná brána. Iste sa nestačil čudovať, keď sa väzenie samo otvorilo a Pravda sa dostala na slobodu. Peter pre svoju záchranu nemusel urobiť vôbec nič. Vlastne, niečo predsa. On i mnohí jeho priatelia sa modlili. – – Nezabudni na to tiež, keď budeš v úzkych a bezradný či prenasledovaný, lebo sa odvážiš zasadiť za Pravdu Kristovho evanjelia, hoci aj proti všetkým! – – Neexistuje taká tma noci, hriechu či smrti, ktorú by nepresvietilo svetlo Kristovej Pravdy a Lásky!
Autor: Danica Hudecová
Pieseň: ES 638


Vráť sa, ó Hospodine! Dokedy…? Zmiluj sa nad Svojimi sluhami! Žalm 90,13

Ježiš hovorí: Tak aj vy: teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím, a srdce bude sa vám radovať, a nik vám nevezme vašu radosť. Ján 16,22


Ján 11,1(2)3.17-27(41-45) :: 2.Timoteovi 1,7-10 :: Žalm 37,1-20 :: Modlíme sa za: Mládež pre Krista