Zamyslenie na deň 16.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4.Mojžišova 23,1-12

1 Bileám povedal Bálákovi: Postav mi tu sedem oltárov a priprav mi tu sedem juncov a sedem baranov! 2 Bálák urobil, ako hovoril Bileám. Potom obetovali Bálák i Bileám junca i barana na každom oltári. 3 Bileám riekol Bálákovi: Postav sa k svojej spaľovanej obeti a ja pôjdem. Azda mi príde Hospodin v ústrety a oznámim ti, čo mi ukáže. I odišiel na holý pahorok. 4 Tu Boh vyšiel naproti Bileámovi a on Mu povedal: Pripravil som sedem oltárov a na každom oltári som obetoval junca a barana. 5 Potom vložil Hospodin do úst slovo Bileámovi a riekol: Vráť sa k Bálákovi a hovor takto! 6 Keď sa k nemu vrátil, stál pri svojej spaľovanej obeti, a s ním všetky moábske kniežatá. 7 I predniesol svoju výpoveď: Z Aramu ma priviedol Bálák, z vrchov Východu moábsky kráľ: Poď a prekľaj mi Jákoba, poď a zloreč Izraelu! 8 Čo mám ja preklínať, keď Boh nepreklína; čo mám ja zlorečiť, keď Hospodin nezlorečí? 9 Lebo z vrcholu skál ho vidím, a z pahorkov sa naň dívam. Hľa, ľud bude osobitne bývať, a nebude sa počítať k pohanom. 10 Kto spočíta prah Jákobov a počet štvrtiny Izraela? Kiežby som zomrel smrťou spravodlivých, kiež je môj skon ako jeho! 11 Tu Bálák povedal Bileámovi: Čo si mi to vykonal? Priviedol som ťa preklínať mojich nepriateľov, a ty si ich stále žehnal. 12 On odpovedal: Či nesmiem verne vyrozprávať to, čo mi Hospodin vložil do úst?


Boh si nepraje kliatby a zlorečenia. Bileám a Bálák obetovali junca a barana na každom zo siedmych oltárov, ktoré Balák postavil. Potom Bileám odišiel na holý pahorok, aby Bileám Bálákovi oznámil, čo mu Hospodin povie. A vtedy k Bileámovi prišiel Hospodin. Bileám tam počul slovo Hospodinovo, ktoré potom neskôr predniesol aj Bálákovi. Bálák sa na Bileáma rozhneval, lebo Bileámovo posolstvo sa mu nepáčilo – nebolo také, ako si prial. Cítil sa Bileámom podvedený, keďže si neprial požehnanie, ale skazu a smrť svojich protivníkov. Bileám však zvestoval čistú a pravú výpoveď, ktorú mu do úst vložil sám Hospodin. Už sa nedal pomýliť nijakým duchom. Tým nás učí, že náš Boh nie je nejaký automat, ktorý nám splní naše túžby, ktoré sú často proti Jeho svätej vôli. Boh nie je nástrojom našich sebeckých túžob, ale je Bohom požehnania a Darcom dobrých darov.
Autor: Milan Bartko
Pieseň: ES 507


Neprenáhli sa ústami a srdce nech sa ti nenáhli vyriecť slovo pred Bohom; lebo Boh je na nebi a ty si na zemi. Preto nech je málo tvojich slov. Kazateľ 5,1

Pane, nauč nás modliť sa. Lukáš 11,1


Júda 1.2.20-25 :: MODLÍME SA ZA: Rimavská Sobota – Vyšná Pokoradz (Ri)