Zamyslenie na deň 15.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4.Mojžišova 22,21-41

21 Vtedy Bileám ráno vstal, osedlal oslicu a šiel s moábskymi kniežatmi. 22 Avšak Boží hnev vzplanul, že predsa šiel, a anjel Hospodinov sa mu postavil do cesty ako protivník, kým jazdil na svojej oslici, a obaja jeho sluhovia boli s ním. 23 Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty a šla do poľa. Bileám zbil oslicu za to, že odbočila z cesty. 24 Tu zastal anjel Hospodinov na chodníku medzi vinicami; múr bol z jednej i z druhej strany. 25 Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho, pritlačila sa k stene a Bileámovi pritlačila nohu k stene. On ju znova zbil. 26 Anjel Hospodinov šiel ďalej a zastal na úzkom mieste, kde nebolo nijakej cesty na odbočenie napravo alebo naľavo. 27 Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho, ľahla si pod Bileámom. Bileám vzplanul hnevom a bil oslicu palicou. 28 Vtedy otvoril Hospodin oslici ústa; i povedala Bileámovi: Čo som ti urobila, že si ma už trikrát zbil? 29 Bileám odpovedal oslici: Dopustila si sa svojvôle proti mne! Keby som mal meč v ruke, určite by som ťa zabil. 30 Tu oslica povedala Bileámovi: Či nie som tvojou oslicou, na ktorej jazdíš, odkedy žiješ, až do dnešného dňa? Robievala som ti to? Odpovedal: Nie! 31 Vtedy Hospodin otvoril Bileámovi oči, a ten uvidel anjela Hospodinovho stáť v ceste s vytaseným mečom. Sklonil sa a padol pred ním na tvár. 32 I riekol mu anjel Hospodinov: Prečo si už tri razy bil svoju oslicu? Ja som vyšiel postaviť sa proti tebe, lebo táto cesta podľa mňa je zvrátená. 33 Oslica ma videla a trikrát sa mi vyhla. Keby sa nebola vyhla, teraz by som ťa zabil, ale ju by som nechal nažive. 34 Bileám odpovedal anjelovi Hospodinovmu: Zhrešil som, lebo som nevedel, že ty stojíš proti mne na ceste. Ale teraz, ak sa ti to nepáči, chcem sa vrátiť! 35 Ale anjel Hospodinov riekol Bileámovi: Choď s mužmi, avšak vyslov len to slovo, ktoré ti poviem. A tak Bileám šiel s Bálákovými kniežatami. 36 Keď sa Bálák dopočul, že Bileám prišiel, vyšiel mu v ústrety až do Ár-Moábu, ktoré je na hranici Arnónu, na konci územia. 37 Bálák dohováral Bileámovi: Či som opätovne k tebe neposlal, aby ťa zavolali? Prečo si neprišiel ku mne? Či skutočne nie som schopný uctiť si ťa? 38 Bileám odpovedal Bálákovi: Teraz som prišiel k tebe. Či naozaj môžem čokoľvek povedať? Vypoviem slovo, ktoré Boh vloží do mojich úst. 39 Potom šiel Bileám s Bálákom a prišli do Kirjat-Chucótu. 40 Nato obetoval Bálák hovädzí dobytok i ovce a poslal Bileámovi i kniežatám, ktoré boli s ním. 41 Ráno vzal Bálák Bileáma a vyviedol ho na Bámot-Baál, odkiaľ uzrel i najvzdialenejšiu časť ľudu.


Pokora pred Pánom Bohom. Hospodin nám v každej situácii dáva poznať Svoju vôľu. My sme však voči nej často slepí a chceme konať podľa seba. Nie sme dosť trpezliví, aby sme hlbšie skúmali, čo chce Boh. Tak to bolo aj v prípade oslice, ktorá nepočúvala. Bileám videl v oslici len neposlušné zviera, ktoré odmieta plniť jeho rozkazy a nechce ísť tam, kam si on želá – a kam ho napokon posiela Boh (v. 20). Preto vzplanul hnevom a svoju oslicu zbil. Keď Hospodin oslici otvoril ústa a keď rozprávala s ním, až vtedy pochopil, že za tým všetkým je Hospodin, že málo skúmal, čo chce Boh. Až vtedy Bileám pochopil, že oslica bola len sprostredkovateľom Božej vôle a Božieho zámeru s ním a uznal svoju hriešnosť a svojvôľu pred Hospodinom, a tak sa poddal a pokoril pred Ním. Aj s nami je to tak, že si radi robíme svoje plány a svoje želanie považujeme za Božiu vôľu. Chceme si so svojím životom robiť, čo sa nám zachce a svoje rozhodnutia nepodriaďujeme múdremu Božiemu vedeniu. Nech nám slúži aj táto Bileámova pokora na to, aby sme vedeli viac a lepšie spoznať Božiu vôľu a pokoriť sa pred Hospodinom!
Autor: Milan Bartko
Pieseň: ES 506


Či vyschnú horské vody, zurčiace a chladné? Môj ľud veru zabudol na mňa. Jeremiáš 18,14-15

Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Zjavenie 3,20


Jakub 2,5-13 :: MODLÍME SA ZA: Rimavská Píla (Ri)