Zamyslenie na deň 16.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Samuelova 12,1-25

1 Hospodin poslal Nátana k Dávidovi. Keď prišiel k nemu, povedal: V istom meste boli dvaja mužovia; jeden bol bohatý, druhý bol chudobný. 2 Bohatý mal veľmi mnoho oviec a dobytka. 3 Chudobný však nemal nič, iba jedinú malú ovečku, ktorú si kúpil; choval ju a vyrástla pri ňom s jeho deťmi. Jedávala z jeho skyvy chleba, píjavala z jeho pohára a spávala v jeho lone, akoby mu bola dcérou. 4 K bohatému človeku prišiel pocestný; ale ľúto mu bolo vziať zo svojich oviec alebo zo svojho dobytka, aby niečo pripravil pocestnému, ktorý prišiel k nemu, ale vzal ovečku chudobného človeka, a tú pripravil mužovi, ktorý prišiel k nemu. 5 Vtedy Dávid náramne vzbĺkol hnevom proti tomu mužovi a povedal Nátanovi: Akože žije Hospodin, muž, ktorý to urobil, zasluhuje smrť! 6 Ovečku nahradí štvornásobne, pretože to spáchal a nemal zľutovania. 7 Nato Nátan povedal: Ty si ten muž! Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom, ja som ťa vytrhol z ruky Saulovej! 8 Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána do tvojho lona. Dal som ti dom Izraela a Júdu, a ak by ti to bolo bývalo málo, bol by som ti to alebo ono pridal. 9 Prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil si sa toho, čo sa Jemu nepáči? Uriáša Chetejského si zabil mečom, jeho manželku si si vzal za ženu a jeho samého si zavraždil mečom Ammóncov. 10 Preto sa teraz meč nikdy nevzdiali od tvojho domu, lebo si mnou opovrhol a vzal si si manželku Uriáša Chetejského, aby ti bola ženou. 11 Takto hovorí Hospodin: Hľa, dopustím pohromu na teba z tvojho vlastného domu, vezmem tvoje ženy pred tvojimi očami, dám ich tvojmu blížnemu a bude spať s tvojimi ženami za bieleho dňa. 12 Ty si to síce urobil tajne, ale ja to urobím pred celým Izraelom a za bieleho dňa. 13 Vtedy Dávid povedal Nátanovi: Zhrešil som proti Hospodinovi! Nátan odpovedal Dávidovi: Hospodin tiež sňal tvoj hriech, nezomrieš. 14 Ale keďže si týmto zavdal Hospodinovým nepriateľom príčinu rúhať sa, syn, ktorý sa ti narodil, musí zomrieť. 15 Potom Nátan odišiel domov. Hospodin ranil dieťa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova žena. Ochorelo. 16 Dávid prosil Boha za chlapca a prísne sa postil; vošiel dnu a ležal na zemi celú noc. 17 Keď prišli k nemu starší jeho domu, a chceli ho zdvihnúť zo zeme, nechcel a nejedol s nimi. 18 Na siedmy deň dieťa zomrelo, ale Dávidovi služobníci sa mu to báli oznámiť, lebo si povedali: Keď sme ho prehovárali, kým dieťa ešte žilo, neposlúchol náš hlas. Ako mu môžeme povedať, že dieťa zomrelo? Ešte by vykonal niečo zlé. 19 Ale keď Dávid videl, že si pošepkávajú, pochopil, že dieťa zomrelo. I povedal svojim služobníkom: Vari dieťa zomrelo? Odpovedali: Zomrelo. 20 Vtedy vstal Dávid zo zeme a umyl sa, pomazal sa masťou, a keď si vymenil rúcho, vstúpil do domu Hospodinovho a klaňal sa Mu. Keď prišiel domov, pýtal si jesť; doniesli mu a jedol. 21 Služobníci sa ho spýtali. Čo to robíš? Postil si sa pre dieťa, kým ešte žilo, a plakal si; a keď dieťa zomrelo, vstal si a prijal si jedlo. 22 On odpovedal: Kým dieťa ešte žilo, postil som sa a plakal, lebo som si povedal: Ktože vie; azda sa Hospodin zmiluje nado mnou a dieťa ostane nažive. 23 Ale teraz, keď zomrelo, načo sa mám postiť? Či ho môžem ešte vzkriesiť? Ja pôjdem k nemu, ale ono sa nevráti ku mne. 24 Potom utešoval svoju ženu Bat-Šebu, vošiel k nej a spal s ňou. Keď porodila syna, dal mu meno Šalamún. A Hospodin ho miloval. 25 I odovzdal ho do rúk prorokovi Nátanovi, a ten mu kvôli Hospodinovi dal meno Jedídja.


Dávidovo pokánie. Na konci tejto kapitoly čítame (v.29), že kráľ Dávid už bojoval so svojím vojskom, keď predtým Joáb zabral kráľovské mesto Rabbu. Už nezostal vo svojom honosnom paláci. Muselo sa stať niečo veľmi vážne! Bolo to po tom, čo ho navštívil prorok Nátan a povedal mu podobenstvo o ovečke. Dávid nič netušiac sa sám usvedčil. A potom prišlo jeho úprimné, veľmi intenzívne prežívané pokánie, z ktorého vytryskol žalm 51. Je našou srdcovkou, možno aj konfirmačným veršíkom. Či každodennou modlitbou nášho srdca i pier… Čo všetko mu však predchádzalo?! Aký hriech, ktorý ho celkom pohltil! Hlboko padol, ale aj prudko a vysoko mocou Ducha povstal…! Duchovne zakvitol, ako zakvitne príroda iba v máji. V spojitosti s touto kapitolou rezonuje vo mne citát, ktorý nosím v sebe už roky. Autora vám nepoviem, možno ho poznáte, milí čitatelia. Na tom ani tak nezáleží, ako na tej myšlienke: „Hrešil by som ako kráľ Dávid, keby som tak vedel činiť pokánie.“ Vieme, že bolo inšpirované mocou Ducha Svätého (Ž 51,12-13). Je to pozoruhodný citát, ktorý neospevuje sladký hriech, ale veľkosť Dávidovho pokánia. Prosba o „srdce čisté“ je tak aktuálna aj pre dnešný deň. Nuž, vykročme!
Modlitba: Pane Ježišu. Ďakujeme, že nás voláš ku pokániu, ku znovuzrodeniu – chceš v nás tvoriť ducha pevného a srdce čisté. Prosíme, urob to. Odpusť nám plytké „pokánia“, pri ktorých nepýtame zmenu srdca a ducha. Amen.
Pieseň: ES 332
Autor: Pavol Kušnír


Divný je Jeho plán, veľká je Jeho múdrosť. Izaiáš 28,29

Riekol im Ježiš: Či ste nikdy nečítali v Písmach: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným kameňom! Matúš 21,42


1.Mojžišova 1,20-23 :: Modlíme sa za: Nové Zámky (Dn)