Zamyslenie na deň 17.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Samuelova 15,1-12

1 Potom si Absolón zadovážil voz, kone a päťdesiat mužov, ktorí mali bežať pred ním. 2 Vstával včasráno a stával na ceste pri bráne, a každého muža, ktorý mal spor, pre ktorý šiel ku kráľovi na súd, oslovil a spýtal sa: Z ktorého si mesta? Keď mu odpovedal: Z toho alebo onoho izraelského kmeňa je tvoj služobník, 3 Absolón mu povedal: Pozri, tvoja vec je dobrá a spravodlivá, ale u kráľa nemáš nikoho, kto by ťa vypočul. 4 Potom pokračoval: Keby mňa ustanovili za sudcu v krajine, aby prichádzal ku mne každý, kto má nejaký spor alebo súd, ja by som mu pomohol k spravodlivosti. 5 Keď sa niekto k nemu priblížil a chcel sa mu pokloniť, on vystrel ruku, objal ho a pobozkal. 6 Tak sa správal Absolón ku všetkým Izraelcom, ktorí prichádzali ku kráľovi na súd; tak si Absolón kradmo získal srdcia izraelských mužov. 7 Po štyridsiatich rokoch povedal Absolón kráľovi: Chcel by som odísť a v Chebróne splniť sľub, ktorý som dal Hospodinovi.

8 Lebo keď tvoj služobník býval v Gešúre v Sýrii, učinil takýto sľub: Ak ma Hospodin privedie zasa do Jeruzalema, budem Mu slúžiť. 9 A kráľ mu povedal: Choď v pokoji! On vstal a odišiel do Chebrónu. 10 Potom Absolón rozposlal vyzvedačov ku všetkým izraelským kmeňom a odkázal im: Len čo začujete zvuk trúby, volajte: Absolón sa stal kráľom v Chebróne! 11 S Absolónom išlo z Jeruzalema dvesto mužov, ktorí boli pozvaní, a šli dobromyseľne, nič netušiac. 12 Keď mal Absolón prinášať obete, poslal po Achitófela Gílónskeho, Dávidovho radcu, aby prišiel zo svojho mesta Gíla. Veľké sprisahanie mohutnelo a ľud išiel stále vo väčšom počte s Absolónom.


Vzbura proti otcovi (Absolón verzus Ježiš). Príbeh vzbury Absolóna nie je len dávna história. Ponúka mnoho otázok, týkajúcich sa každodenného života aj dnešného človeka (poslušnosť voči rodičom a iným autoritám v úrade, v škole, na pracovisku, v cirkvi). Správanie Absolóna vyvoláva aj iné otázky. „Kradmo si získal srdcia.“ Absolón sa tváril, že mu na ľuďoch záleží viac, ako jeho otcovi, kráľovi Dávidovi. Skoré ranné vstávania, osobné stretnutia s ľuďmi, aktívne počúvanie, ponuka priateľstva a aj riešenia problémov… Mal to dobre premyslené. Forma správna, úmysel už nie. Niečo vám to pripomína? Koľkokrát sme niekomu takto „naleteli“, mysliac si, že nám konečne niekto rozumie a chce nám pomôcť? Trpké sklamanie mnohým pomohlo pochopiť, že „Boha treba viac poslúchať ako ľudí!“ (Sk 5,29). Príklad Ježiša nás učí absolútnej poslušnosti voči nebeskému Otcovi. Boží Syn sa netváril, že Mu na ľuďoch záleží. Netvrdil, že keby bol na Otcovom mieste, urobil by to, či ono. „Nehral“ to ani na Svojich učeníkov, ani na tých, ktorí očakávali Jeho pomoc a záchranu. Jeho slová aj skutky boli a sú skutočné, plné pravdy a lásky. Bez falše, bez klamstva a s dobrým úmyslom – zachrániť hriešnika, teba aj mňa.
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme, že Ty si úprimný a skutočný. Nikdy si nič nehral. My sme iní a preto potrebujeme, aby si nás viedol. Dávame sa do Tvojich rúk, lebo len takto môžeme byť užitočnými pre Tvoje kráľovstvo. Amen.
Pieseň: ES 613
Autor: Eva Ciriaková


Lebo o tebe dá príkaz Svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ponesú ťa, aby si si nohy neudrel o kameň. Žalm 91,11-12

Či nie sú všetci služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu? Židom 1,14


1.Mojžišova 1,24-31 :: Modlíme sa za: Obišovce (Ko)