Zamyslenie na deň 15.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Samuelova 11,1-27

1 Po roku, keď králi tiahli do boja, Dávid poslal Jóába a s ním svojich sluhov i celý Izrael pustošiť Ammóncov a obliehať Rabbu. Dávid však ostal v Jeruzaleme. 2 Jedného večera vstal zo svojho lôžka a prechádzal sa na streche kráľovského domu. Tu uvidel zo strechy kúpať sa ženu. Bola to žena napohľad veľmi pekná. 3 I poslal Dávid povyzvedať sa o tej žene. Oznámili mu: Je to Elíámova dcéra Bat-Šeba, žena Uriáša Chetejského. 4 Vtedy Dávid poslal poslov, aby mu ju predviedli. Keď prišla k nemu – očistená od svojej nečistoty – spal s ňou. Potom sa vrátila domov. 5 A žena počala. Preto po posloch oznámila Dávidovi: Som tehotná. 6 Vtedy Dávid odkázal Jóábovi: Pošli ku mne Uriáša Chetejského. Jóáb poslal Uriáša k Dávidovi. 7 Keď Uriáš prišiel k nemu, Dávid sa ho opytoval, ako sa má Jóáb a ľud a ako je to s vojnou. 8 Nato Dávid povedal Uriášovi: Choď domov a umy si nohy! Keď Uriáš vyšiel z kráľovho domu, niesli za ním kráľovský dar. 9 Ale Uriáš si ľahol pred vchod kráľovského domu s ostatnými služobníkmi svojho pána a nešiel domov. 10 Dávidovi to oznámili slovami: Uriáš nešiel domov. Vtedy povedal Dávid Uriášovi: Však si prišiel z cesty, prečo si teda nezišiel dolu domov? 11 Uriáš odpovedal Dávidovi: Truhla Božia, Izrael a Júda bývajú v stanoch, i môj pán Jóáb i služobníci môjho pána táboria na poli, a ja by som mal vojsť, jesť, piť a spať so svojou ženou? Akože žiješ a žije tvoja duša, také niečo neurobím. 12 Vtedy Dávid povedal Uriášovi: Zostaň tu aj dnes a zajtra ťa prepustím. Uriáš teda zostal v Jeruzaleme v ten deň i na druhý deň. 13 Dávid ho pozval a jedol s ním aj pil, až ho opil. Večer vyšiel ležať na lôžko so služobníkmi svojho pána, ale domov nezišiel. 14 Ráno napísal Dávid Jóábovi list a poslal ho po Uriášovi. 15 V liste stálo: Postavte Uriáša dopredu do najtuhšieho boja, potom sa stiahnite od neho, nech ho zrazia a nech zomrie. 16 Keď Jóáb obliehal mesto, postavil Uriáša na miesto, o ktorom vedel, že tam sú udatní bojovníci. 17 Potom mužovia mesta urobili výpad, bojovali proti Jóábovi a padli niektorí z ľudu, spomedzi Dávidových služobníkov. Zomrel tam aj Uriáš Chetejský. 18 Vtedy Jóáb poslal poslov a oznámil Dávidovi celý priebeh boja. 19 Poslovi prikázal: Keď rozpovieš kráľovi až do konca celý priebeh boja, 20 a vzplanie kráľov hnev a povie ti: Prečo ste sa priblížili k mestu, aby ste tak bojovali, či ste nevedeli, že strieľajú z múrov? 21 Ktože zabil Jerubbalovho syna Abímelecha, či to nebola žena, ktorá hodila na neho z múra mlynský žarnov, takže zomrel v Tebeci? Prečo ste sa priblížili až k múrom? Vtedy povedz: Aj tvoj služobník Uriáš Chetejský zomrel. 22 Posol odišiel, a keď prišiel, oznámil to Dávidovi, prečo ho Jóáb poslal. 23 Posol povedal Dávidovi: Tí mužovia boli mocnejší ako my, vyrazili proti nám do poľa, ale my sme ich zatlačili až po vchod do brány. 24 Vtedy strelci strieľali na tvojich služobníkov z múru, takže zomreli niektorí z kráľových služobníkov. Zomrel i tvoj služobník Uriáš Chetejský. 25 Dávid povedal poslovi: Takto povieš Jóábovi: Nech ťa to nezarmucuje, lebo meč zožiera raz toho, raz onoho. Zosilni svoj boj proti mestu a zrúcaj ho! Dodaj mu odvahy! 26 Keď Uriášova žena počula, že jej muž zomrel, nariekala za ním. 27 Keď prešiel čas smútku, poslal Dávid po ňu, vzal ju do svojho domu a stala sa jeho ženou. Porodila mu syna. Ale to, čo Dávid spáchal, sa nepáčilo Hospodinovi.


Dávidova nuda? Úvod tejto veľmi známej kapitoly konštatuje hneď v 1.verši, že Dávid zostal doma. Doprial si pohodlie a nešiel so svojím vojskom bojovať proti Amóncom. Nečítame o tom, že by mal nejaký vážny dôvod zostať vo svojom paláci. Možno v ten horúci večer mohol aspoň na diaľku „bojovať“ s Joábom a jeho vojskom, alebo modliť sa za víťazstvo. Nerobil tak, aspoň o tom nečítame. Je možné, že sa trochu aj nudil. Vstal zo svojho lôžka a zbadal krásnu ženu. Kúpajúca sa krásna Batšeba však patrila inému. A tu sa to všetko začína. Veľmi trefne o tom píše apoštol Jakub: „Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech“ (1,15). A Ján píše, že „žiadosť očí je zo sveta“ (1Jn 2,16). Eva by nám o tom vedela rozprávať (1M 3,6). Keď kráľ Dávid nebojoval so svojimi, bude bojovať aspoň sám so sebou? Rozhodne sa na to nechystá. Práve naopak, prehrá… A Uriáša to bude stáť život. – – Čo všetko prichádza a pochádza z nudy?! Dnes je to obľúbený stav, najmä u mladých. Pozor na ňu – je to výzva aj nám, starším! Vďaka nej a pokušiteľovi sa ľahko môžeme dostať na šikmú plochu. Spustí sa lavína, ktorá sa bude nabaľovať, až nás zmetie. Aj dnešnú májovú stredu môžeme využiť na našu akčnú službu bez nudy.
Modlitba: Odpusť, Bože, že veľa času zabíjame, hoci je toľko námetov na modlitbu. Mali by sme zápasiť za hynúcich, za cirkev, ktorá sa tu zmenšuje, za naše vzťahy, ktoré upadajú, za uzdravenie boľavých duší. Odpusť, že sme príliš často pri obrazovkách, ktoré ponúkajú pokušenie. Amen.
Pieseň: ES 328
Autor: Pavol Kušnír


Veď naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme: Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinovi. Izaiáš 59,12-13

Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. 1.Jána 1,9


1.Mojžišova 1,14-19 :: Modlíme sa za: Nové Sady (Dn)