Zamyslenie na deň 16.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 27,1-14

1 Na úsvite poradili sa všetci veľkňazi a starší ľudu o Ježišovi, že Ho usmrtia. 2 Poviazali Ho teda, odviedli a vydali Pontskému Pilátovi, vladárovi. 3 Keď Judáš, Jeho zradca, videl, že Ho odsúdili, rozľútostený vrátil veľkňazom a starším tridsať strieborných 4 a povedal: Zhrešil som, zradiac krv nevinnú. Ale oni mu odpovedali: Čo nás do toho? To je tvoja vec. 5 Hodil teda strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa; potom išiel a obesil sa. 6 A veľkňazi vzali peniaze a povedali: Nesmieme ich vložiť do chrámovej pokladnice, lebo je to odmena za krv. 7 Poradili sa teda a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pohrebisko pre cudzincov. 8 Preto sa to pole až podnes volá Poľom krvi. 9 Vtedy sa splnilo, čo predpovedal prorok Jeremiáš: I vzali tridsať strieborných, cenu predaného, ktorého natoľko ocenili (niektorí) zo synov Izraela, 10 a dali ich za hrnčiarovo pole, ako naložil Pán. 11 Ježiša však postavili pred vladára. I spýtal sa Ho vladár: Či si Ty kráľ židovský? Ježiš mu povedal: Ty hovoríš. 12 A keď veľkňazi a starší žalovali na Neho, nič neodpovedal. 13 Vtedy povedal Pilát: Nepočuješ, čo všetko svedčia proti Tebe? 14 Ale (Ježiš) mu neodpovedal ani na jedno slovo, takže sa vladár veľmi divil.


Boží Syn nepotrebuje odpovedať na obvinenia. Žalujú na Ježiša, svedčia proti Nemu, ale On neodpovedá… Keď je niekto neprávom obvinený, obyčajne až kričí, aby preukázal svoju nevinu – Ježiš však neodpovedá. Nie z namyslenosti, či presvedčenia, že nepotrebuje nič vysvetľovať. Ježiš mlčí, lebo je tichý, nevinný, trpiaci Baránok. Nepotrebuje sa obhajovať a vyjsť z celého procesu ako čistý, neprávom obvinený…! Nepotrebuje, aby Ho rehabilitovali, aby sa Mu potom ospravedlňovali za hanobenie Jeho dobrého mena, za zneuctenie Jeho osoby…! A On BOL skutočne nevinný! Niesol vinu hriešnych ľudí. A mlčal, lebo vedel, že v tejto chvíli vladár ani veľkňazi a starší Jeho zástupnú smrť nepochopia. – – Premýšľajme, čo sa asi stane s človekom a v človeku, ktorého by sme v rozhovore dlhšiu chvíľu kritizovali, obviňovali, pranierovali ho za to, čo zlé vykonal – a on by sa odmlčal! To znamená, že jeho obžaloba je taká silná, že to so svojím obhajovaním vzdá a už nič nehovorí. Mlčať však môže aj preto, lebo sa v tichu modlí za Svojich žalobcov. – – Možno aj Ježiš vo chvíli mlčania a neodpovedania na vladárove otázky prosil Otca za všetkých, ktorí nerozumeli Jeho obvineniu a Jeho smrti. A robí to dodnes – prosí Otca a posiela Ducha, aby tí, čo nerozumejú Jeho smrti na kríži, porozumeli. Nech sa tak deje v tomto Tichom týždni!
Modlitba: Pane Ježišu, Ty si naším Pánom, Spasiteľom a Vzorom. Ty nás nielen vedieš príkladom, ale aj posilňuješ a obnovuješ znovuzrodením, aby sme nasledovali Tvoju vôľu. Ďakujeme. Amen.
Pieseň: ES 87
Autor: Marta Chlpíková


Bože, Ty poznáš moju poblúdilosť, a moje viny nie sú skryté pred Tebou. Žalm 69,6

Zbav nás zlého! Matúš 6,13


Jób 38,1-11 a 42,1-6 :: Modlíme sa za: Málinec (No)