Zamyslenie na deň 15.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 26,69-75

69 Peter však sedel von na dvore; i prišla k nemu služobná dievka a povedala: I ty si bol s Ježišom Galilejským! 70 On však zaprel pred všetkými a odpovedal: Neviem, čo hovoríš. 71 Keď vychádzal bránou, uzrela ho iná a povedala tým, čo tam boli: Tento bol s Ježišom Nazaretským! 72 A zase zaprel s prísahou: Nepoznám toho človeka! 73 Onedlho pristúpili tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: Veru, aj ty si z nich, veď i tvoje nárečie ťa prezrádza. 74 Vtedy začal sa zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka! A hneď kohút zaspieval. 75 Tu sa Peter rozpomenul, čo mu povedal Ježiš: Skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. I vyšiel a žalostne zaplakal.


Žalostný plač kvôli zapretiu Ježiša. Zapretie, či vernosť? Zapretie, či vernosť Ježišovi? Zapretie, či vernosť kresťanským hodnotám? Neustále sa dostávame pred takýto výber a vždy si zvolíme jednu z týchto dvoch možností. Zrádzame alebo zostávame verní Ježišovi? – – Aký bol Peter vystatovačný, keď neoblomne sľuboval Ježišovi: „Ja ťa nikdy nezapriem!“ Ale aký vie byť chladný, bezcitný a slaboch (!), keď sa ani neprizná, že Ježiša pozná a že bol s Ním?! Urobí to trikrát a nič si nevšimne, neuvedomí. – – Nezaprel/a si Ho „náhodou“ včera aj ty? Keď si si nevšimol/la, že Ježiš potrebuje tvoj hlas, aby si volal Jeho pravdu…? Nezaprel/a si Ho dnes? Keď si sa vykašľal/a na to, čo chce On a urobil/a si tak, aby tebe bolo pohodlne, nehľadiac na iných…? Posúvanie hraníc Kristových hodnôt, zľahčovanie hriechu, nerozmyslené prispôsobenie sa svojim hriešnym žiadostiam – to všetko je zapretie Ježiša. Zachovajme Ježišovi vernosť! Aj v strachu, že pre obhajovanie Jeho mena a Jeho pravdy nebudeme prijatí svojím okolím, budeme nepochopení, čudáci, lebo nemyslíme a nekonáme tak, ako drvivá väčšina tohto sveta…! Kohút kikiríka každé ráno. Skúmajme, či sme aj do dnešného kikiríkania nezapreli Ježiša! Ak áno, žalostný plač pod Jeho krížom bude našou záchranou…
Modlitba: Odpusť nám, Bože, naše zapretia. Toľkokrát sme išli svojou cestou. Toľkokrát sme počúvali sebectvo namiesto povolania ku krížu sebaobete za druhých. Prosíme: zmeň to v nás. Amen.
Pieseň: ES 451
Autor: Marta Chlpíková


Či nás Ty znova neoživíš, aby Tvoj ľud mal v Tebe radosť? Žalm 85,7

Ježiš hovorí: Teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím, a srdce bude sa vám radovať, a nik vám nevezme vašu radosť. Ján 16,22


Matúš 26,6-13 :: Modlíme sa za: Malé Zlievce (No)