Zamyslenie na deň 17.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 27,15-30

15 Vladár mal obyčaj prepustiť davu na sviatok jedného väzňa, ktorého si vyžiadali. 16 Mali práve väzňa, ktorý sa menoval Barabbáš. 17 Keď sa teda zhromaždili, povedal im Pilát: Ktorého si žiadate, aby som vám prepustil: Barabbáša, a či Ježiša, ktorý sa volá Kristus? 18 Lebo vedel, že Ho vydali zo závisti. 19 Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu žena: Nemaj nič s tým Spravodlivým! Lebo som mnoho vytrpela dnes vo sne pre Neho. 20 Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby si vyžiadali Barabbáša a zahubili Ježiša. 21 Spýtal sa ich vladár: Ktorého chcete z tých dvoch, aby som vám prepustil? Zvolali: Barabbáša! 22 Pilát im povedal: Čo teda urobím s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? Všetci odpovedali: Ukrižovať Ho. 23 On sa opýtal: Čože urobil zlé? Ale oni tým hlasnejšie kričali: Ukrižovať Ho! 24 Keď Pilát videl, že už nič nepomôže, ba že vzbura je vždy väčšia, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal: Čistý som od krvi tohto Spravodlivého; zodpovednosť je na vás! 25 Odpovedal všetok ľud: Krv Jeho na nás a na naše deti! 26 Potom im prepustil Barabbáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali. 27 Vladárovi vojaci prevzali vtedy Ježiša, odviedli Ho do vládnej budovy a zhromaždili okolo Neho celý prápor vojska. 28 I vyzliekli Ho a obliekli do šarlátového plášťa, 29 uplietli veniec z tŕnia a položili Mu ho na hlavu, do pravej ruky podali Mu trstinu, padali pred Ním na kolená a posmievali sa Mu: Buď pozdravený, kráľ židovský! 30 Pľuvali na Neho, brali Mu trstinu a bili Ho po hlave.


Ježiš za nás pretrpel strašné podoby zrady a potupy. Tento deň – streda vo veľkom týždni – nám každý rok pripomína zradu Ježiša Krista. Myslí sa na tú Judášovu. V pašiových udalostiach stojí Judášova zrada v kontexte iných hrozných, hlboko zraňujúcich udalostí. Okrem toho, keď sa my dnes snažíme vžiť do všetkého toho, čím náš Spasiteľ prechádzal, núti nás to pýtať sa, ako je to s našou vernosťou k Ježišovi… – – Ľud, ktorému Ježiš poskytol toľko svedectiev o Svojej láske k nemu – toľkými skutkami vyliečenia a nasýtenia duše i tela, si vyberá zločinca Barabáša a vzdáva sa nevinného Ježiša! Pilátovu otázku: „Čože urobil zlé?“, ľud ani nechce počuť! Ľud kričí stále hlasnejšie: „Ukrižovať Ho!“ Táto vnútorná potupa určite zraňovala hlbšie než samotný výsmech, bitie po hlave a korunovanie tŕním… Ten, čo Božie kráľovstvo priniesol medzi nás, je vystavený zrade, posmechu a potupe! Možno zradu voči Ježišovi izolovať časovo iba do Veľkého týždňa pred Veľkou Nocou? Ako je to s našou vernosťou k Nemu? Ako svedčíme o Ňom a o hodnotách Božieho kráľovstva, ktoré nám Ježiš priniesol, vo svojom živote? Poznáme ich? Žijeme ich v osobnom, rodinnom, cirkevnom a spoločenskom živote?
Modlitba: Pane Ježišu, odpusť nám, že často dávame vyššie svojich Barabášov, ako Teba. Prosíme, naplň nás Svojím Duchom, aby sme lepšie vnímali, čo je Tvoja vôľa. Aby sme mali ochotu plniť ju a silu dokončiť dielo v Tvojej moci. Amen
Pieseň: ES 85
Autor: Július Filo


Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnko vychádza. 2.Samuelova 23,3-4

Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Matúš 5,14


Lukáš 22,1-6 :: Modlíme sa za: Marhaň (Šz)