Zamyslenie na deň 14.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4.Mojžišova 22,1-20

1 Izraelci sa vydali na cestu a utáborili sa na moábskych stepiach na druhej strane Jordánu naproti Jerichu. 2 Bálák, syn Cippórov, videl všetko, čo vykonal Izrael Amorejcom. 3 Vtedy sa Moábci veľmi zľakli ľudu, lebo ho bolo mnoho. Moábci sa zhrozili Izraelcov 4 a vraveli midjánskym starším: Teraz tento zbor požerie všetko, čo je okolo nás, ako vôl požerie poľnú zeleň. V tom čase bol moábskym kráľom Bálák, syn Cippórov, 5 ten poslal poslov k Bileámovi, synovi Beórovmu, do Petoru, ktorý leží pri Veľrieke, do krajiny synov jeho národa, aby ho privolal, s odkazom: Hľa, národ vyšiel z Egypta! Pokryl celú krajinu a býva oproti mne. 6 Teraz, prosím, poď, prekľaj mi tento ľud, lebo je mocnejší ako ja. Azda potom ho budem môcť poraziť a vyhnať z krajiny. Veď viem, že je požehnaný, komu ty žehnáš, a prekliaty, koho prekľaješ. 7 Starší moábski i starší midjánski šli a v rukách mali odmenu za veštenie. Keď došli k Bileámovi, rozpovedali mu Bálákove slová. 8 On im povedal: Prenocujte tu tejto noci, potom vám oznámim rozhodnutie, ktoré mi povie Hospodin. Moábske kniežatá zostali s Bileámom. 9 Boh prišiel k Bileámovi a riekol mu: Kto sú títo mužovia u teba? 10 Bileám odpovedal Bohu: Moábsky kráľ Bálák, syn Cippórov, mi poslal odkaz: 11 Hľa, ľud vyšiel z Egypta a pokryl celú krajinu! Teraz poď, prekľaj mi ho! Azda potom budem môcť bojovať proti nemu a vyhnať ho. 12 Avšak Boh riekol Bileámovi: Nechoď s nimi! Nepreklínaj tento ľud, lebo je požehnaný. 13 Vtedy vstal ráno Bileám a povedal Bálákovým kniežatám: Choďte do svojej krajiny, lebo Hospodin mi nedovolí ísť s vami. 14 Moábske kniežatá vstali, šli k Bálákovi a povedali: Bileám sa zdráha ísť s nami. 15 Potom Bálák znovu poslal početnejšie i váženejšie kniežatá, ako boli tamtie. 16 Prišli k Bileámovi a povedali mu: Takto hovorí Bálák, syn Cippórov: Nezdráhaj sa, prosím, prísť ku mne! 17 Lebo ťa veľmi poctím a vykonám všetko, čo mi povieš. Poď teda, prekľaj mi tento ľud! 18 Bileám odpovedal: Keby mi dal Bálák dokonca svoj dom plný zlata a striebra, ani tak nemôžem prestúpiť pokyn Hospodina, svojho Boha, a konať niečo malé alebo veľké. 19 Ale zostaňte tu aj vy túto noc, aby som sa dozvedel, čo mi Hospodin ďalej povie. 20 Boh prišiel k Bileámovi v noci a riekol mu: Ak ťa prišli volať tí mužovia, vstaň a choď s nimi! Avšak rob len to, čo ti poviem!


Ukryme sa do Božej náruče. Z Božieho slova môžeme jasne vidieť, že izraelský národ je pod Božím požehnaním. Moábsky kráľ, Balák, vidiac, ako sa Izraelu darí, poslal po Bileáma s prosbou, aby ich preklial. Boží ľud však zažíva na vlastnej koži, že niet takej moci, ani ľudskej, ani diabolskej, ktorá by im mohla ublížiť. O tomto sa presvedčili, keď zvíťazili nad Amorejským kráľom Síchónom a Bášánským kráľom Ógom (4M 21), a tiež vtedy, keď namiesto kliatby dostali požehnanie (4M 22). Je veľmi smutné, že dnes mnohí ľudia, ktorí nosia meno „kresťan“, pohŕdajú Božou mocou a nedôverujú Mu. Preto si kupujú rôzne náramky proti urieknutiu, stužky na ruku, bábätkám dávajú na kočíky červené mašličky, ktoré ich majú chrániť. Myslíš si, že je to v poriadku? Ak nás neochráni milostivá ruka Hospodinova, potom nám nepomôže nič! Ukryme sa do Jeho náruče, pretože z Jeho rúk nás nikto a nič nemôže vytrhnúť.
Autor: Renáta Madzinová
Pieseň: ES 488


V Tvojej ruke sú moje časy. Žalm 31,16

Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. 1.Tesalonickým 5,6


Skutky apoštolov 4,32-37 :: MODLÍME SA ZA: Rimavská Baňa (Ri)