Zamyslenie na deň 15.7.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 20,1-16

1 Keď sa vzbura utíšila, povolal si Pavel učeníkov, ponapomínal ich a rozlúčiac sa s nimi, vybral sa do Macedónie. 2 Keď prešiel tie krajiny a mnohými slovami ponapomínal veriacich, prišiel do Grécka. 3 Tri mesiace pobudol tam, a keďže mu Židia chystali úklady, keď sa mal plaviť do Sýrie, umienil si vrátiť sa cez Macedóniu. 4 Odprevádzali ho Sopater, syn Pyrov z Berie, spomedzi Tesaloničanov Aristarchos a Sekundos, z Derby Gajos, Timoteos a z Ázijcov Tychikos a Trofimos. 5 Títo šli vopred a čakali na nás v Troade, 6 my sme sa však odplavili z Filipis po dňoch nekvasených chlebov a za päť dní prišli sme k nim do Troady, kde sme strávili sedem dní. 7 Keď sme sa v prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, zhováral sa s nimi Pavel, lebo na druhý deň mal už odcestovať, a pretiahol reč až do polnoci. 8 Vo vrchnej sieni, kde sme boli zhromaždení, bolo mnoho lámp. 9 Tu jeden mládenec menom Eutychos sedel v okne, pohrúžený v hlboký spánok, a keďže Pavel dlho hovoril, premožený spánkom, spadol z tretieho poschodia, a zodvihli ho mŕtveho. 10 Ale Pavel zišiel dolu, hodil sa naňho a objal ho vraviac: Neznepokojujte sa, veď jeho duša je v ňom. 11 Potom vyšiel hore, lámal chlieb, aj jedol a ešte dlho im hovoril, až do svitania, a tak odišiel. 12 Mládenca však priviedli živého a veľmi sa potešili. 13 My sme šli vopred na loď a plavili sme sa do Asa, kde sme mali pribrať Pavla; tak nám totiž kázal, keďže sám chcel ísť po suchu. 14 Keď sa v Ase zišiel s nami, vzali sme ho a prišli sme do Mitylény. 15 Odtiaľ sme sa plavili ďalej a nasledujúci deň prišli sme proti Chiu, na druhý deň priplavili sme sa k Samu, a keď sme pobudli v Trogylii, prišli sme nasledujúceho dňa do Milétu. 16 Pavel si totiž umienil obísť Efez, aby sa nezdržal v Ázii, lebo sa ponáhľal, aby o Letniciach, ak by bolo možné, bol v Jeruzaleme.


Divné cesty evanjelia. Skutky apoštolov opisujú začiatky zvestovania evanjelia. Opisujú udalosti, ktoré tieto začiatky sprevádzali, ako Boh sprevádzal nositeľov a zvestovateľov evanjelia, ako sa prejavovala Božia moc, ako sám Pán Boh plánoval a organizoval tieto začiatky a ľudia boli iba vykonávateľmi Božích plánov. Tieto udalosti sú zaznamenané pre všetky časy, aj pre nás. Zvestovanie evanjelia je vždy v podobných situáciách. Stretáva sa s prekážkami, neporozumením, odmietaním… Stretáva sa však aj s predivnou Božou mocou, ktorá nositeľov evanjelia sprevádzala a ktorá potvrdzovala a dosvedčovala pravosť zvestovaného slova. Tak to opisuje aj táto krátka epizóda. Apoštol Pavel sa ocitol na rôznych miestach, nie zo svojej vôle, nepokračoval podľa svojich predpokladov, ale konal tak, ako ho viedol Duch Boží. – – My sa ocitáme v podobných situáciách, a tu nachádzame povzbudenie: Boh je s nami. Dokonca aj vtedy, keď ide o život. Aj keď priamo nekriesime mŕtvych (to je dnes oblasť zdravotníctva, kde má evanjelium tiež svoje miesto), ale prinášame život – kriesime mŕtve duše. A to je tiež veľká vec.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že máš moc aj nad smrťou. Ďakujeme, že to dokazuješ na hrote evanjelizácie, kde ľudia potrebujú zázrak, aby Ťa začali brať vážne. Prosíme, konaj v našich životoch podľa Tvojej vôle. Amen.
Pieseň: ES 676
Autor: Jozef Grexa st.


Hospodin povedal Mojžišovi: Počul som reptanie Izraelitov. Oznám im: „Podvečer sa najete mäsa a ráno sa nasýtite chlebom, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Boh.“ 2.Mojžišova 16,11-12

Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prisľúbenie. Hebrejom 10,36


Matúš 18,1-6 :: Modlíme sa za: Nitra (Dn)