Zamyslenie na deň 14.7.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 19,23-40

23 V ten čas strhla sa nemalá vzbura pre to učenie. 24 Jeden zlatník totiž, menom Demeter, vyrábal strieborné chrámy Dianine a tým dával remeselníkom nemalý zárobok. 25 Ten si ich zvolal, aj robotníkov, ktorí pracovali pri tom, a hovoril im: Mužovia, vy viete, že z tohto remesla je náš blahobyt; 26 a teraz vidíte a počujete, že tento Pavel nielen v Efeze, ale temer po celej Ázii presvedčil a odvrátil veľmi mnohých, lebo hovorí, že bohovia rukami urobení nie sú bohovia. 27 A nielen toto nebezpečenstvo nám hrozí, ale aj to, že ani chrám veľkej Diany nebudú mať za nič a olúpia o božskú velebnosť i ju, ktorú si ctí celá Ázia a celý svet. 28 Ako to počuli, vzbĺkli hnevom a kričali: Veľká je Diana efezská! 29 A celé mesto bolo plné vzbury; všetci sa jednomyseľne valili do divadla a vliekli so sebou Macedóncov, Gaja a Aristarcha, spoločníkov Pavlových. 30 Aj Pavel chcel ísť do zhromaždenia, ale učeníci mu nedovolili. 31 Áno, aj niektorí z aziarchov, ktorí mu boli naklonení, poslali mu odkaz a prosili ho, aby nešiel do divadla.32 Jedni kričali tak, druhí inak. Lebo celé zhromaždenie bolo samá trma-vrma a väčšina ani nevedela, prečo sa zišli. 33 Tu vytiahli zo zástupu Alexandra, ktorého Židia potisli dopredu. Alexander dal rukou znamenie a chcel povedať ľudu obrannú reč. 34 Ale ako poznali, že je Žid, zvolali všetci jedným hlasom, kričiac asi dve hodiny: Veľká je Diana efezská! 35 Keď mestský pisár utíšil zástup, prehovoril k nim: Mužovia efezskí, kto z ľudí by nevedel, že mesto Efez je strážcom chrámu veľkej Diany a jej obrazu, ktorý padol z neba? 36 Keď to teda nemožno poprieť, treba sa vám upokojiť a v ničom sa neprenáhliť. 37 Lebo priviedli ste sem týchto mužov, a ani svätokrádeže sa nedopustili, ani sa nerúhali našej bohyni. 38 Ale ak Demeter a remeselníci, ktorí sú s ním, majú niečo proti niekomu, na to sú obecné súdy a tam sú vladári, nech žalujú. 39 A ak okrem toho máte nejaké žiadosti, to sa vyrieši v zákonnom zhromaždení. 40 Lebo hrozí nám nebezpečenstvo, že nás pre dnešnú udalosť obžalujú zo vzbury, keďže nieto dôvodu, ktorým by sme mohli ospravedlniť toto zhluknutie. S týmito slovami rozpustil zhromaždenie.


Naše zápasy s modlárstvom. Apoštol Pavel by sám z vlastných síl len veľmi málo dokázal. Mocní mesta by ho ľahko uvrhli do väzenia a umlčali. Pavel však nebojoval zo svojej moci a sily, ale z moci a sily Toho, ktorý ho do tejto služby povolal. „Viem, Komu som uveril!“, vyznával Pavel a viera v Ježiša Krista ho pred každým bojom a nebezpečenstvom naplnila vždy novou odvahou, dôverou a nebojácnosťou. „Neboj sa, lebo ja som s Tebou!“, posilňoval ho Pánov hlas a Pavel na Božie volanie vždy odpovedal: „Áno.“ Aj v tomto nám Pavel slúži za vzor a príklad, aby sme sa nikdy ničoho neobávali. Veď nie sme sami, ale je tu s nami Ten, ktorý aj nám hovorí: „Neboj sa, lebo ja som s Tebou!“ A keď vieme, že náš drahý Spasiteľ a Vykupiteľ nás nikdy neopustí a nezanechá, ale bude bojovať za nás a víťaziť vo všetkých bojoch a zápasoch, aj my vždy odpovedzme na Božie volanie: Áno! Modlárstva okolo nás je veľmi veľa. Rovnako, ako vtedy v Efeze. Pán volá do boja s modlárstvom stále nových a nových bojovníkov tak, ako vtedy volal Pavla. Opäť nám tu zaznieva stará, ale veľmi aktuálna otázka proroka Ježiša: „Koho pošlem a kto nám pôjde?“ Odpovedzme ako Izaiáš, Pavel a mnohí ďalší po nich: „Tu som ja, pošli mňa!“
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nebojujeme sami. Odpusť, že často veríme vo svoje sily a snažíme sa žiť iba pomocou nich. Prosíme, konaj v nás, čo sa Ti páči. Bojuj cez nás dobrý boj záchrany hynúcich. Odvádzaj nás od nášho sebectva a sebastrednosti. Amen.
Pieseň: ES 481
Autor: Martin Bajza


Lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom. Izaiáš 61,1

Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Galaťanom 5,1


Skutky apoštolov 16,23-34 :: Modlíme sa za: Nesvady (Dn)