Zamyslenie na deň 15.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ámos 7,10-17

10 Vtedy bételský kňaz Amacja poslal izraelskému kráľovi Járobeámovi odkaz: Ámos osnoval sprisahanie proti tebe uprostred domu izraelského; krajina nevládze uniesť všetky jeho reči. 11 Lebo takto hovorí Ámos: Járobeám zahynie mečom a Izrael určite pôjde zo svojej krajiny do zajatia. 12 I povedal Amacja Ámosovi: Videc, choď, uteč do Judska, tam jedz chlieb a tam prorokuj! 13 No v Bételi už viac neprorokuj, lebo je to kráľovská svätyňa a krajinský chrám. 14 Nato odpovedal Ámos Amacjovi: Ja nie som ani prorok, ani prorocký učeník, ale som pastier a pestovateľ sykomôr. 15 Ale Hospodin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu. 16 Teraz však čuj slovo Hospodinovo: Ty vravíš: Neprorokuj proti Izraelu a nevešti proti domu Izákovmu! 17 Preto takto vraví Hospodin: Tvoja žena bude neviestkou v meste, tvoji synovia i tvoje dcéry padnú mečom a tvoje pole rozdelia meračskou šnúrou; ty sám zomrieš na nečistej pôde a Izrael pôjde zo svojej zeme do zajatia.


Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj? Prekrúcanie pravdy vedie ku katastrofe. Možno predpokladať, že bételský kňaz Amacja vedel, že neviera voči Bohu je hriech a vedie do záhuby a predsa na Ámosovo proroctvo reagoval intrigami. Namiesto toho, aby vyzval ľud aj kráľa k pokániu, vyzval Ámosa, aby opustil Bétel. Nech si ide inde! Ámos mal totiž niekoľko „nedostatkov“: nebol absolventom prorockej školy, jeho posolstvá nekorešpondovali s oficiálnymi postojmi, nebol nikomu zaviazaný (iba Bohu) a namiesto upokojenia situácie prinášal rozruch a hrozby. Nie je to aj naša súčasnosť? Koľko mladých ľudí sme vyhnali z našich zborov, lebo neladili s našimi názormi, postojmi?! Choďte si inde! A oni šli. A beda, ak nám nechýbajú! Ak sa nespamätáme a nebudeme sa kajať zo svojej „samospravodlivosti“, aj nám môže zaznieť Božie: Dosť!
Autor: Elena Bruncková
Pieseň: ES 508


Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. Izaiáš 53,5

V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal Svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. 1.Jána 4,10


Ján 6,37-40(41-46) :: Modlíme sa za: Dlhá Ves (Ge)