Zamyslenie na deň 14.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ámos 7,1-9

1 Toto mi ukázal Hospodin, Pán: Ajhľa, on formoval kobylky, keď začala rásť mládza, a hľa, bola to mládza po kráľovskej kosbe. 2 A keď zožrali všetku zeleň krajiny, povedal som: Hospodine, Pane, odpusť! Ako obstojí Jákob, veď je primalý? 3 I oľutoval to Hospodin. Nestane sa! riekol Hospodin.

4 Toto mi ukázal Hospodin, Pán: Ajhľa, Hospodin, Pán, vyhlásil súd ohňom, a ten strávil veľkú prahlbinu a strávil aj diel zeme. 5 I povedal som: Hospodine, Pane, prestaň, prosím! Ako obstojí Jákob, veď je primalý? 6 I oľutoval to Hospodin. Ani to sa nestane, riekol Hospodin, Pán.

7 Toto mi ukázal: Ajhľa, Pán stál pri múre, vystavanom podľa olovnice, a v ruke mal olovnicu. 8 Potom mi povedal Hospodin: Čo vidíš, Ámos? A ja som odpovedal: Olovnicu. I riekol Pán: Hľa, kladiem olovnicu doprostred môjho ľudu izraelského. Už mu viac neodpustím. 9 I spustnú výšiny Izákove, svätyne izraelské budú zrúcané a proti domu Járobeámovmu postavím sa s mečom.


Neberme nadarmo Božiu milosť! Hospodin prorokovi Ámosovi vo videní ukázal tri obrazy súdu. Kobylky, ktoré neboli prírodnou katastrofou, ale prišli do krajiny na Boží pokyn, aby zožrali všetku zeleň, čo malo za následok hlad v celej krajine. Na prorokovu príhovornú modlitbu sa Hospodin zmiloval a katastrofu nedopustil. Po kobylkách prichádza oheň, ktorý pustoší krajinu. Na príhovornú modlitbu proroka sa Hospodin opäť zmiluje a odpustí Svojmu ľudu. Ale Boží ľud svoju situáciu nevníma tak, že žije z Božej milosti. Nevstúpi do seba, nezmení svoje konanie, nehľadá Boha. V treťom videní je olovnica priložená k múru. Tá ukáže, aký je múr krivý. To znamená súd. Boží ľud sa odchýlil od Hospodina, od Jeho vôle. Prorok sa už neprihovára za ľud a Hospodin neodpustí Svojmu ľudu. Darovaný čas na nápravu, na pokánie, premeškali. Teraz prichádza Boží súd. Hospodin ich vydá do rúk nepriateľa, ktorý ich odvedie do zajatia. – – Pane, daj, aby sme Tvoju milosť nebrali nadarmo, ale s vďakou prijímali Tvoju spásu!
Autor: Libor Bednár
Pieseň: ES 287


Nech nám je Boh milostivý a požehná nás! Nech rozjasní Svoju tvár pri nás. Sela. Aby poznali Tvoju cestu na zemi a Tvoju spásu medzi všetkými národmi. Žalm 67,2-3

Boh zjavil nám tajomstvo Svojej vôle podľa Svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristovi ako v Hlave zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi. Efezským 1,9-10


Matúš 15,29-39 :: Modlíme sa za: Diakovce (Dn)