Zamyslenie na deň 15.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 8,26-40

26 Tu anjel Pánov hovoril Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gazy a je pustá. 27 I vstal a šiel. A hľa, muž z Etiópie, eunuch, dvoran etiópskej kráľovnej Kandáky, správca celého jej pokladu, ktorý prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha, 28 vracal sa (domov); sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. 29 I povedal Duch Filipovi: Pristúp a pripoj sa k vozu! 30 Keď Filip pribehol, počul, ako číta proroka Izaiáša, a spýtal sa: Či aj rozumieš, čo čítaš? 31 Odpovedal mu: Akože by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí? Potom prosil Filipa, aby vyšiel (na voz) a prisadol k nemu. 32 Stať Písma, ktorú čítal, bola: Viedli Ho ako ovcu na zabitie, a ako baránok mlčí pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril ústa. 33 Jeho ponížením bol súd nad Ním zrušený, a Jeho rod kto vypočíta? Lebo Jeho život je vzatý zo zeme. 34 Ohlásil sa eunuch a povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sám o sebe, a či o niekom inom? 35 Vtedy Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom Písma, zvestoval mu Ježiša. 36 Ako šli cestou ďalej, prišli k akejsi vode. I prehovoril eunuch: Ajhľa, voda! Čo mi prekáža dať sa pokrstiť? 37 Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, môže sa stať. A (eunuch) odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží. 38 Nato kázal zastaviť voz a obaja, Filip a eunuch, zostúpili do vody; i pokrstil ho. 39 Keď vystúpil z vody, Duch Pánov uchopil Filipa, a eunuch ho viac nevidel, ale rozradostený šiel svojou cestou. 40 Potom sa Filip našiel v Azóte, pochodil všetky mestá a zvestoval evanjelium, až prišiel do Cezarey.


Krst prvého pohana. Filip, ktorý predtým pôsobil v Samárii na Boží pokyn, odchádza na juh. Všetky tieto presuny sú Božími ponukami k misijnej činnosti. Evanjelium o spasení v Ježišovi Kristovi potrebujú ľudia všetkých národov, farieb a postavenia. Príbeh o etiópskom dvoranovi hovorí, že eunuch, černoch z Etiópie sa vybral až do Palestíny navštíviť Jeruzalemský chrám. Ako černoch a pohan však nesmel vstúpiť do svätyne chrámu. Ale to, čo o Hospodinovi počul, na neho zapôsobilo. Zaopatril si knihu proroka Izaiáša a cestou domov si z nej čítal. Jeho túžba po poznaní Hospodina bola naplnená, keď mu Boh poslal na pomoc Filipa, ktorý dobre poznal tieto slová. Vysvetľoval mu, že Ten, o ktorom sa zmieňuje prorok Izaiáš, je Ježiš Kristus, ktorý sa za nás obetoval a Boh Ho vzkriesil na tretí deň, aby každý veriaci mal v ňom večný život. To etiópskeho dvorana oslovilo. Túžil sa odovzdať Kristovi a vyznal, že Ježiš Kristus je Syn Boží a Filip ho pokrstil. Krst je Kristovo dielo, kedy sa nám hriechy odpúšťajú a sme znovuzrodení pre večný život a spasenie. Keď tieto slová čítame, môžeme sa radovať, že to isté sme dostali aj my vo Svätom krste. Môžeme úprimne veriť Kristovým slovám: „Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený“ a radostne očakávať „tela z mŕtvych vzkriesenie a večný život.“
Autor: Jaroslav Matys
Pieseň: ES 291


Dielu svojich rúk už nepovieme: „Bože náš!“ Ozeáš 14,4

Všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus je Boží. 1.Korintským 3,22-23


Efezským 4,1-7 :: MODLÍME SA ZA: Ľuboreč (No)