Zamyslenie na deň 16.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 9,1-9

1 A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich vyvraždení. Išiel teda ku veľkňazovi 2 a vyžiadal si od neho listy na synagógy v Damasku, aby prívržencov toho učenia, ak tam niektorých nájde, poviazaných priviedol do Jeruzalema, mužov aj ženy. 3 Ako šiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho odrazu svetlo z neba; 4 padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? 5 A on povedal: Kto si, Pane? Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 6 Ale ťažko sa ti bude spierať ostňu. Trasúc sa a diviac, spytoval sa (Saul): Čo chceš, Pane, aby som činil? Pán odpovedal: Vstaň a choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť. 7 A mužovia, ktorí šli s ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. 8 Saul teda vstal zo zeme, ale keď otvoril oči, nič nevidel; i vzali ho za ruky a zaviedli do Damasku. 9 A tri dni nevidel, ani nejedol, ani nepil.


Láska živého Boha je mocnejšia, ako akákoľvek zloba a nenávisť Zlého! Saulove vražedné plány vyhubiť Božie deti aj v Damašku, sa nenaplnili. Vzkriesený Pán Ježiš, ktorého dovtedy prenasledoval, mu na ceste tam skrížil cestu. A láskou premohol nenávisť Pavlovho srdca. Dovtedy bol verným farizejom, ktorý Božie slovo dobre poznal. Napriek tomu však paradoxne veril, že kresťania ohrozujú judaizmus. Preto ich nenávidel a veľmi prenasledoval! Osobné stretnutie s Ježišom však navždy zmenilo Pavlovo srdce i život. Jeho jediným cieľom odvtedy bolo oslavovať Boha a s láskou privádzať stratených ľudí ku Kristovi. Životy tých, ktorých sa Pavol dotkol, sa navždy zmenili pod vplyvom stretnutia so živým Bohom a Pánom Ježišom Kristom. – – Ako Božie deti a nasledovníci Krista, sme aj my povolaní k službe byť strážcami domu Hospodinovho. Aj keď každý človek zodpovedá pred Bohom sám za seba, kresťania však majú ešte zvláštnu zodpovednosť za stratených. Milovať ich a v pravde im hovoriť, aké následky môže mať odmietnutie Ježišovej ponuky záchrany pre večnosť v ich životoch. Každé omilostené Božie dieťa je povolané k službe lásky niesť evanjelium do životov neveriacich ľudí okolo nás. A pokiaľ čas milosti ešte trvá, máme bez prestania za nich bojovať na modlitbách.
Autor: Magdaléna Peniašteková
Pieseň: ES 245


Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním. Izaiáš 66,10

Vtedy sa spravodliví zaskvejú sťa slnko v kráľovstve svojho Otca. Matúš 13,43


2.Petra 1,16-21 :: MODLÍME SA ZA: Lučenec (No)