Zamyslenie na deň 14.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 8,4-25

4 A tí, čo sa rozpŕchli, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo. 5 Filip zišiel do samarského mesta a zvestoval im Krista. 6 Zástupy s jednomyseľnou pozornosťou sledovali, čo hovoril Filip, keď počuli a videli znamenia, ktoré robil. 7 Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom; aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení. 8 A bola v tom meste veľká radosť. 9 V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký. 10 A všetci, od najmenšieho až po najväčšieho, ho počúvali a hovorili: Tento muž je tá veľká moc Božia! 11 Venovali mu veľkú pozornosť, lebo ich čarami už dlho napĺňal úžasom. 12 Ale keď uverili Filipovi, ktorý im kázal o kráľovstve Božom a o mene Pána Ježiša, dali sa krstiť mužovia i ženy. 13 Aj sám Šimon uveril, dal sa pokrstiť, pridŕžal sa Filipa a žasol, vidiac veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali.

14 Keď apoštolovia v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala slovo Božie, poslali k nim Petra a Jána. 15 A tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, 16 lebo na nikoho z nich dovtedy nezostúpil; len pokrstení boli v meno Pána Ježiša. 17 Kládli teda ruky na nich a oni prijali Ducha Svätého. 18 Keď Šimon videl, že sa Duch Svätý udeľuje kladením rúk apoštolov, priniesol im peniaze 19 a prosil: Dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položím ruky. 20 Odpovedal mu Peter: Nech zahynie tvoje striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží. 21 Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. 22 Preto sa kajaj z tejto svojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, 23 lebo vidím, že si ako horká žlč a sputnaný neprávosťou. 24 I odpovedal Šimon: Modlite sa za mňa k Pánovi, aby ma nestihlo niečo z toho, čo ste povedali. 25 Keď skončili svedectvo a zvestovanie slova Pánovho, navracali sa do Jeruzalema, zvestujúc evanjelium v mnohých samarských mestečkách.


Misia a prenasledovanie kresťanov. Po ukameňovaní Štefana sa prenasledovanie rozširuje na všetkých kresťanov v jeruzalemskom zbore. Je ohrozená misia? Cesta evanjelia z jeruzalemského zboru do sveta bola otvorená mučeníckou smrťou diakona Štefana. Kristus otvoril dvere evanjelia nečakaným spôsobom. Použil proticirkevné hnutia v Jeruzaleme na to, aby sa s evanjeliom stretli aj ďalší ľudia. Prenasledovanie im nezatvorilo ústa. Duch Svätý spôsobil, že i zloba nepriateľov musela poslúžiť k dobrému pri šírení evanjelia. Odsek na dnešné čítanie má dve dôležité témy: Prvou témou je, čo je pri misii najdôležitejšie. Div – znamenie, alebo Slovo Kristovo – evanjelium? Slovo Kristovo nie je len dutý zvuk. Je to Božia spásonosná sila o záchrane hriešneho človeka. Znamenia sú sekundárne (druhotné) prejavy Božej moci pri šírení evanjelia. Príbeh o Šimonovi v dnešnom čítanom odseku nás varuje. Aj dnes mnohí kresťania viac túžia po Božích zázrakoch, znameniach, ako po evanjeliu. Preto odporúčam čítať dobre tento text o Šimonovi. Druhou témou je misia. Už pri prvých kresťanoch čítame, že všetci boli svedkami Ježiša Krista. Samozrejme, nie všetci boli učiteľmi vo veciach Božích. Aj dnes slúžme Božiemu dielu a vyznávajme, že Kristus je Spasiteľ! On je Darca života časného i večného.
Autor: Jaroslav Matys
Pieseň: ES 288


Hospodin hovorí: Bude ma vzývať a vyslyším ho. Žalm 91,15

Aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. Rímskym 8,26


Skutky apoštolov 17,(16)22-34 :: MODLÍME SA ZA: Lubina (Po)