Zamyslenie na deň 14.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 10,6-12

6 Požehnanie spočinie na hlave spravodlivého, ale ústa bezbožných zastierajú surovosť. 7 Pamiatka spravodlivého je požehnaná, ale meno bezbožných spráchnivie. 8 Kto má múdre srdce, prijme prikázania, ale kto má bláznivé pery, padne. 9 Kto chodí bez úhony, chodí bezpečne, kto však krivými cestami, ten sa prezradí. 10 Kto žmurká okom, spôsobuje bolesť, ale kto má bláznivé pery, padne. 11 Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožných ukrývajú násilie. 12 Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky.


Požehnanie alebo prekliatie? Duch dnešnej doby nás volá ku konaniu mnohých kompromisov a nahovára nám, že čím viac kompromisov urobíme, tým lepšie si budeme rozumieť. Dokonca zavádzame aj vo výchove detí, tzv. rodové scitlivovanie, aby „neublížili“ sebe ani iným… Prečítaný biblický text má v našom preklade nadpis Pravidlá života. Nečítame tu o nijakých kompromisoch, ale jasne sa tu na protikladoch opisuje cesta spravodlivého, ktorá prináša požehnanie a cesta bezbožného, ktorá prináša prekliatie. Aj nám sa dnes ponúkajú dve cesty: – Široká v bezbožnosti a ľudskej spravodlivosti vedúca k smrti a – úzka v prijatí Božej spravodlivosti, vedúca k životu. Aj dnes sme pozvaní k osobnému vzťahu s Pánom Ježišom, lebo len v Ňom sme spravodlivosťou pred Bohom (2Kor 5,21). Len v Ňom sme zaodení rúchom spásy a zahalení plášťom spravodlivosti. Len vo vzťahu s Ním sme schopní prijímať a plniť prikázania a nepresadzovať svoju – ľudskú – múdrosť. Modlime sa, aby aj dnes boli mnohí v Kristovi pre tento svet požehnaním a nie prekliatím!
Modlitba: Pane Ježišu. Ďakujeme, že si nás zaodel plášťom spravodlivosti. Ďakujeme, že nemusíme žiť kompromismi, ale dať sa Tebe, jedinému Spasiteľovi. Veď nás životom, aby sme boli požehnaním pre mnohých. Amen.
Pieseň: ES 538
Autor: Miroslav Trúsik


Abrahámov sluha mlčky pozoroval, aby zistil, či Hospodin úspechom korunoval jeho cestu, alebo nie. 1.Mojžišova 24,21

Musíte byť vytrvalí, aby ste vyplnili vôľu Božiu a dosiahli zasľúbenie. Židom 10,36


Galatským 3,1-5 :: Modlíme sa za: Poprad – Matejovce (Ta)