Zamyslenie na deň 13.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 7,54-8,3

54 Keď to počuli, zúrili v srdci a škrípali zubami na neho. 55 Ale on, plný Ducha Svätého, vzhliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej, 56 i riekol: Ajhľa, vidím nebesá otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej. 57 Oni však skríkli mohutným hlasom, zapchávajúc si uši, a potom sa jednomyseľne oborili na neho. 58 Vyhnali ho z mesta a kameňovali. Svedkovia poodkladali si šaty k nohám mládenca menom Saul. 59 A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježiši, prijmi môjho ducha! 60 Potom pokľakol, zvolal silný hlasom: Pane, nepočítaj im tento hriech! A len čo dopovedal, usnul.
8:1 Saul schvaľoval, že ho zavraždili.
V ten deň začali ukrutne prenasledovať cirkevný zbor v Jeruzaleme, takže sa všetci, okrem apoštolov, rozpŕchli po Judsku a Samárii. 2 Štefana však pochovali nábožní mužovia a veľmi plakali nad ním. 3 Ale Saul nivočil cirkev, chodil po domoch, lapal mužov a ženy a vrhal ich do väzenia.


Keď zdanie klame. Zdá sa, že Štefan urobil chybu, keď sa priznal k Ježišovi. Poštval si tým mocných. Ale Pán Ježiš hovorí Svojim (Jn 15,20): „Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás.“ Pánov učeník ráta s modrinami aj od niektorých domácich viery, ako za Štefanových čias. Napriek hrôze, Štefan neurobil chybu, keď vyznal Pána, veď On sľúbil (Mt 10,32): „Ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred mojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto by ma však zaprel…“ Je len zdaním, že má pravdu ten, kto má moc. Štefanovi sudcovia zúria, škrípu zubami, kričia, ponižujú, kameňujú. Zabudli, že tiež majú Sudcu. „Kam by som mohol zájsť od Tvojho ducha? Pred Tvojou tvárou kam utečiem?“ (Ž 139,7). Zlomyseľné, nespravodlivé súdy nie sú konečné. Všetci sa postavíme pred súdnu stolicu Božiu (R 14,10). „Keď zhreší človek proti človeku, súdiť ho bude Boh, ale keď človek zhreší proti Hospodinovi, kto sa ho zastane?“ (1S 2,25). Zdá sa, že Štefana čaká len utrpenie a potupný koniec. Ale to nie je všetko: Čaká ho aj Božia sláva a Jeho milovaný Spasiteľ, ktorý sa postavil po pravici Božej, aby privítal Svojho verného nasledovníka. Tiež sa zdá, že zlovestného Saula už nik nezmení. Ale aj to je inak. Božia moc a milosť „luky láme, seká kopije a bojové vozy ohňom spaľuje“ (Ž 46,10)! Kto by si vtedy povedal, že zo Saula sa raz stane svätý apoštol Pavol! Nedajme sa oklamať zdaním!
Autor: Boris Mišina
Pieseň: ES 503


Elífaz povedal: Ja by som však hľadal Boha, svoju vec by som predložil Bohu, ktorý nevyspytateľne koná veľké veci, divné skutky, ktorým počtu niet. Jób 5,8-9

Chorý odpovedal Ježišovi: Pane, nemám nikoho, kto by ma zaniesol do jazera, keď sa voda zvíri; a dokiaľ sám prídem tam, vstúpi iný predo mnou. Povedal mu Ježiš: Vstaň, vezmi si lôžko a choď! Ján 5,7-8


Izaiáš 43,8-13 :: MODLÍME SA ZA: Lovinobaňa (No)