Zamyslenie na deň 14.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 7,11-22

11 Keby bola bývala možná dokonalosť prostredníctvom levítskeho kňazstva – veď skrze kňazstvo dostal ľud zákon – či by bolo bývalo treba ustanoviť iného kňaza na spôsob Melchisedeka, a nebolo by stačilo pomenovať ho na spôsob Árona? 12 Lebo keď sa zmení kňazstvo, nevyhnutne sa musí zmeniť aj zákon. 13 Veď Ten, o ktorom sa tu hovorí, patril k inému kmeňu, z ktorého nikto nemal dočinenia s oltárom. 14 Veď je všeobecne známe, že náš Pán pochádzal z Júdu – kmeňa, ktorému Mojžiš nehovoril nič o kňazoch. 15 A potom ešte omnoho zrejmejšie je to tým, že povstal iný kňaz, podobný Melchisedekovi, 16 ktorý sa ním nestal mocou nejakého zákona o telesnom pôvode, ale mocou neporušiteľného života. 17 Veď tak znie svedectvo o Ňom: Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka. 18 Týmto sa ruší predošlé prikázanie ako slabé a neužitočné – 19 veď zákon nič neurobil dokonalým – ale prišla lepšia nádej, ktorou sa približujeme k Bohu. 20 A to sa nestalo bez prísahy – totiž tamtí stali sa kňazmi bez prísahy, 21 ale On s prísahou Toho, ktorý mu povedal: Prisahal Pán, a neoľutuje to: Ty si kňaz naveky – 22 natoľko sa Ježiš stal zárukou lepšej zmluvy.


Prišla lepšia nádej. Ľudia si už odnepamäti snažili „udobriť“ Boha a výnimkou nebolo ani židovské náboženstvo. Ako hovorí dnešný text – túžili po dokonalosti, v zmysle zmierenia s Hospodinom, čiže spasenia. Kňazstvo sa dedilo v kmeni Lévi z generácie na generáciu. Tí potom prinášali obete (či už za seba, alebo za hriechy druhých). Celý tento systém prinášania obetí mal však jeden háčik – neprinášal pokoj svedomiu. No to, čo bolo slabé a neužitočné, naplnil Kristus zárukou Novej zmluvy. Zasľúbenie o Ňom čítame už v Žalme 110,4. Stal sa na spôsob Melchisedeka Najvyšším kňazom. Naplnil zákon, ktorý bol slabý, a ustanovil Novú zmluvu, ktorej je sám zárukou a Ručiteľom zároveň. Jej platnosť trvá dodnes. Prišla lepšia nádej, vďaka ktorej sme zmierení s Bohom. Hospodinovo zmierenie je podstatou kresťanstva (v.19). Už k Nemu nemá prístup iba niekoľko kňazov, ale všetci. Dvere sú otvorené. Opona roztrhnutá. Cesta k Bohu je vďaka Kristovi otvorená. Táto nádej nie je viazaná na nejaký deň alebo náš výkon. Je viazaná na Spasiteľa a Jeho milosť, ktorá dáva potešenie hľadajúcim a silu klesajúcim. Je to nádej večnosti. Je to nádej pre nás.
Autor: Danica Fojtíková
Pieseň: ES 464


Milosti Hospodinovej je plná zem. Žalm 33,5

Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú; aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Matúš 5,44-45


Ezechiel 11,14-20 :: Modlíme sa za: Beckov (Po)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby