Zamyslenie na deň 13.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nedeľa po Vstúpení. Exaudi
(Čuj, Hospodine, môj hlas! Žalm 27,7)
Kristus hovorí: A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Ján 12,32


Jeremiáš 31,31-34

31 Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. 32 Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta, zmluvu, ktorú oni zrušili, hoci ja som bol ich pánom – znie výrok Hospodinov. 33 Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch – znie výrok Hospodinov: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 34 Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata: Poznajte Hospodina! Lebo všetci ma budú poznať, od naj menšieho až po najväčšieho – znie výrok Hospodinov – lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem.


Nové od Boha! Predstavte si, že máte možnosť od určitého okamihu začať svoj život nanovo. Ako by váš život vyzeral? Bolo by to to isté čo teraz? Alebo by sa váš život diametrálne zmenil? Možno by sme radi svoj život zmenili, ale vidíme, že to nejako nejde. Prečo? Dnešný text nám hovorí o Izraelitoch, o dvoch etapách ich existencie. Starej a novej. Verný Boh sa dobrovoľne zaviazal zmluvou, ktorú Izraelu daroval. Bolo v nej omnoho viac zasľúbení ako príkazov a zákazov. Nedal ju víťaz porazeným, ale vysloboditeľ a záchranca vyslobodeným a zachráneným. Hospodin ju neustále dodržiaval, aj keď ju Jeho ľud už dávno porušil. Je verný aj tam, kde Ho ľud opustil a podviedol. Stal sa im manželom, ale oni si našli iného – Baala! Sme na tom podobne. Neverní, nevšímaví k Bohu, žijúci si často na vlastnú päsť. Je tu však Božie odpustenie, ak činíme pokánie. Boh odpustí a nebude pripomínať, lebo s nami začína Novú zmluvu. Zmena sa začína Pánom Ježišom, ktorý mení srdce! Ak sa zmení, zmení sa celá osobnosť – celý človek. Túto premenu Boh začal po príchode Ježiša na zem. Ním dáva Novú zmluvu, nový život, novú nádej. On povedal: „Ajhľa, všetko činím nové.“ V Ježišovi tvorí nové srdce veriace, milujúce, verné, dôverujúce a Bohu oddané. Pán Ježiš a Jeho krv je Novou zmluvou vpísanou do srdca.
Autor: Marián Grega
Pieseň: ES 162


Nech rozjasní Hospodin Svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! 4.Mojžišova 6,25

Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami! 2.Korintským 13,13


Ján 15,26-16,4 :: Efezským 3,14-21 :: Žalm 68,20-36 :: Modlíme sa za: Časopis Cestou Svetla

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby