Zamyslenie na deň 15.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 7,23-28

23 Zatiaľ z tamtých stávali sa kňazmi mnohí, lebo im smrť prekazila zostať: 24 On však, pretože zostáva naveky, zastáva kňazský úrad, ktorý neprechádza na iného. 25 Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich. 26 Takého veľkňaza sme aj potrebovali: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov a vyvýšeného nad nebesá, 27 ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obeť najprv za svoje a potom za hriechy ľudu. Lebo urobil to raz navždy, keď samého seba obetoval. 28 Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí poddaných slabosti; ale slovo prísahy, ktorá odznela po zákone, ustanovuje Syna, ktorý prešiel do večnej dokonalosti.


Raz navždy. Osemdesiatštyri veľkňazov, ktorí slúžili od Árona až po zničenie chrámu Rimanmi v roku 70 n. l., malo jedno spoločné. Všetci zomreli. Napriek prinášaniu obetí za hriech neprekonali smrť, ktorá je jeho následkom. Jediný, kto ju porazil, je Kristus. Nemusel prinášať obete za Svoje hriechy, pretože ich nemal. Obetoval sám seba za hriechy všetkých, ktorí v Neho veria. Raz a navždy (to je kľúčový dôraz Listu Židom). Tento čin s Jeho vzkriesením dáva ľuďom istotu, že už nemusia žiť v strachu. Veď Kristus porazil na kríži aj ten a prihovára sa za nás u Svojho Otca. Vďaka Nemu máme istotu večného života. Neexistuje nikto a nič, čo by bolo väčšie, silnejšie a dokonalejšie ako Božia láska k nám, ktorá nám dáva toto zasľúbenie. A takýto všemohúci Kristus je nám aj dnes bližšie, než si myslíme a neustále sa za nás prihovára. Slovo prihovárať, čiže prosiť za niekoho, sa používalo na opis predkladania žiadostí kráľovi v prospech druhého. A o tom to je. Môžeme priniesť tisíc obetí, slúžiť druhým, mať na všetko odpoveď a prosiť ostatných za modlitby, ale ak sami nebudeme mať Krista, ktorý sa za nás prihovára, nič nám to nepomôže. Ježiš je verný, dôverujme Mu!
Autor: Danica Fojtíková
Pieseň: ES 236


Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci. Žalm 98,1

Spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Efezským 5,19


1.Jána 4,1-6 :: Modlíme sa za: Betliar (Ge)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby

One thought on “Zamyslenie na deň 15.5.2018

  1. Náš Boh je veľký! Vzkriesením Pána Ježiša Krista premohol smrť! On, bezhriešny, bol tá najdokonalejšia obeť zmierenia hriešnych ľudí s Bohom raz a navždy – už netreba žiadne obete/obety! V Ňom máme istotu večného života! Haleluja, Bohu sláva za to! Ja tomu verím celým srdcom – verím Kristovi, verím v Krista, lebo On je verný, veď urobil všetko pre naše spasenie – vďaka a chvála Ti, Kriste! Haleluja, chvály znejte, Hospodina oslavujte…

Comments are closed.