Zamyslenie na deň 13.9.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nehemiáš 10,1.29-40

1 Pre to všetko uzavrieme pevnú dohodu a na spečatenej listine sú podpísaní naši hodnostári, naši levíti a naši kňazi

29 Ostatný ľud, kňazi, levíti, vrátnici, speváci, chrámoví nevoľníci a všetci, ktorí sa oddelili od národov pohanských krajín a pridali sa k Božiemu zákonu, ich ženy, synovia, dcéry, všetci, ktorí boli schopní chápať, 30 pripojili sa k svojim bratom a svojim šľachticom, zaviazali sa kliatbou a prísahou, že budú chodiť v Božom zákone, vydanom prostredníctvom Božieho služobníka Mojžiša, a zachovávať i plniť všetky príkazy Hospodina, nášho Pána, Jeho nariadenia i ustanovenia, 31 že nevydáme svoje dcéry za pohanov v krajine a ich dcéry nebudeme brať pre svojich synov; 32 ak pohania prinesú na predaj svoj tovar alebo akékoľvek obilie v deň sviatočného odpočinku, neprevezmeme to od nich v deň sviatočného odpočinku ani v iný posvätný deň; na siedmy rok sa zriekneme úrod i akéhokoľvek vymáhania dlhov. 33 Ďalej berieme na seba povinnosť dávať za seba ročne tretinu šekela na službu v dome nášho Boha: 34 na predkladané chleby a na ustavičnú pokrmovú obeť, na ustavičnú spaľovanú obeť, na obete v dni sviatočného odpočinku, v novmesiace a vo výročité slávnosti, na posvätné dary, na obete za hriech určené na získanie zmierenia pre Izrael a na všetku prácu v dome nášho Boha. 35 Ďalej my, kňazi, levíti aj ľud určujeme lósom spôsob darovania dreva, ktoré prinesieme každoročne podľa rodín v určený čas do domu nášho Boha, aby horelo na oltári nášho Boha Hospodina, ako je napísané v zákone. 36 Zaväzujeme sa prinášať každoročne prvotiny zo svojho poľa, prvotiny z každého ovocia všetkých stromov do domu Hospodinovho; 37 podobne budeme prinášať do domu nášho Boha, kňazom konajúcim službu v dome nášho Boha, prvorodené zo svojich synov a zvierat, ako je napísané v zákone, prvorodené zo svojho hovädzieho statku i z oviec; 38 prvotiny zo svojho zamieseného cesta a svoje pozdvihované dávky, prvotiny zo všetkých ovocných stromov, muštu i oleja budeme prinášať kňazom do komôr domu nášho Boha, desiatky zo svojho poľa zase levítom. Levíti vyberú totiž desiatky po všetkých našich vidieckych mestách. 39 Keď levíti vyberajú desiatky, nech je s levítmi aj kňaz, áronovský potomok. Potom levíti zanesú desiatok z desiatkov do domu nášho Boha do skladištných komôr. 40 Do komôr mali totiž Izraelci i levíti prinášať dávky obilia, muštu i oleja. Tam sú nádoby svätyne, službukonajúci kňazi, vrátnici a speváci. Nebudeme zanedbávať dom svojho Boha.


„Nebudeme zanedbávať dom svojho Boha“ – aké úžasné predsavzatie! Alebo je to sľub, či prísaha alebo záväzok? Alebo len akási zbožná myšlienka? Nehemiáš, ktorý žil za čias perzského kráľa Artaxerxa, mal tri možnosti: 1. Naďalej slúžiť vo svojej privilegovanej pozícii ako pohárnik mocného kráľa a užívať si všetky privilégiá svojho postavenia a o nič sa nestarať. 2. Mohol ísť do Jeruzalema, žiť tam a denne sa umárať pocitmi viny a neprestajne myslieť na zborený chrám a Jeruzalem. Žiť v ruinách. 3. Alebo sa mohol pokúsiť s tým niečo urobiť a začať budovať. Vybral si tú najmenej pohodlnú cestu. Nezanedbal dom svojho Boha. – – A čo ty? Máš sa dobre? Vidíš ruiny a myslíš a rozprávaš o tom, ako to kedysi bolo v cirkvi lepšie a ako je to dnes zle? Alebo si niečo ochotný aj vykonať – i keby ťa to stálo určité obete a námahu? Apoštol Pavel nám v 1. Liste Korintským 3,16 pripomína, že my všetci (ako zhromaždenie veriacich) sme tým pravým chrámom Božím. My, ako cirkev, zbor, spoločenstvo svätých, sme chrámom, ktorý nemáme zanedbávať. Boh neprebýva v chrámoch ľudskou rukou urobených, ale tam, kde sa dvaja – traja zídu v Jeho mene. Tam je prítomný a oslávený. A toto nemáme zanedbávať. „Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku“ – varuje pisateľ listu Židom (10,25)!
Modlitba: Odpusť, Bože, že málo energie investujeme do rozvoja viery. Napĺňaj nás Duchom Svätým viac a viac. Daj nám túžbu niesť Tvoje Slovo a podporuj nás Tvojimi mocnými skutkami. Amen.
Pieseň: ES 650
Autor: Milo Velebír


Roste, nebesá, zhora a z oblakov nech sa leje spravodlivosť, otvor sa, zem, nech sa urodí spása. Ja, Hospodin, som to všetko stvoril. Izaiáš 45,8

A ten, ktorý dáva rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. 2.Korintským 9,10


Filipanom 4,8-14 :: Modlíme sa za: Rimavská Baňa (Ri)