Zamyslenie na deň 14.9.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nehemiáš 12,27-43

27 Pri posvätení hradieb Jeruzalema vyhľadali levítov vo všetkých mestách a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonali radostnú posviacku s ďakovnými piesňami, spevmi, cimbalmi, harfami a citarami. 28 Tu sa zhromaždili príslušníci spevákov tak z okolia Jeruzalema ako aj z osád Netófanov, 29 z Bét-Gilgálu, zo strání Geby a Azmávetu; speváci si totiž vystavali osady okolo Jeruzalema. 30 Keď sa kňazi a levíti očistili, očistili aj ľud, brány i hradby. 31 Potom som poslal judské kniežatá hore na hradby a zriadil som dva veľké ďakovné zbory a slávnostné sprievody. Jeden šiel napravo po hradbe smerom k Hnojnej bráne. 32 Za nimi šiel Hóšajá s polovicou judských kniežat, 33 Azarja, Ezdráš, Mešullám, 34 Júda, Benjamín, Šemaja a Jirmeja 35 a niektorí z kňazov s trúbami: Zecharja, syn Jonatána, syna Šemaju, syna Mattanju, syna Mícháju, syna Zakkúra, syna Asáfa; 36 jeho súkmeňovci Šemaja, Azarél, Milalaj, Gilalaj, Máj; Netaneél, Júda a Chanání hrali na hudobných nástrojoch Božieho muža Dávida a zákonník Ezdráš bol pred nimi. 37 Pri Pramennej bráne vystupovali priamo po schodoch mesta Dávidovho pri výstupe na hradby nad domom Dávidovým až po Vodnú bránu na Východe. 38 Druhý ďakovný zbor sa uberal naľavo a ja za ním s polovicou ľudu po múre popri Pecnej veži až k Širokej bráne, 39 ďalej ponad Efrajimskú bránu, Starú bránu, Rybnú bránu, vežu Chananeél a vežu Méá až po Ovčiu bránu a zastal pri bráne väznice. 40 Obe skupiny vďakuvzdávajúcich sa postavili v dome Božom aj so mnou i s polovicou šľachty, 41 i kňazi Eljákím, Maaséja, Minjámín, Michája, Eljóénaj, Zecharja, Chananja s trúbami, 42 i Maaseja, Šemaja, Eleázár, Uzzí, Jóchánán, Malkijja, Élám a Ezer. Speváci sa dali do spevu pod vedením Jizrachju. 43 V ten deň obetovali veľké zábitné obete a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti sa radovali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali naďaleko.


Sväté múry. Znie to akosi zvláštne pre moderné uši kresťanov 21. storočia, keď tu čítame, že posväcovali hradby – múry okolo mesta Jeruzalema. Na mnohých miestach na Slovensku sa nám zachovali stredoveké hradby alebo aspoň ich zvyšky. Ak ich máš vo svojom meste, choď sa k nim niekedy postaviť a zamysli sa nad týmto textom Biblie! Čo to pre nich znamenalo, keď tie múry posväcovali? Sväté kamene a malta? Ako môžu byť múry sväté? Čo robí akýkoľvek predmet svätým? Ktorý múr je svätý a ktorý nie je? A čo robí človeka svätým? Si ty svätý/á? Ako rozoznať človeka, ktorý je svätý, od toho, ktorý nie je svätý? Rozdiel je v tom, čomu je človek, predmet, či múr, určený, čomu je odovzdaný, aký má účel a zmysel. Človek oddelený pre službu Bohu je zasvätený Bohu, slúži Božím účelom a svojím životom plní Božie úmysly. Budova oddelená na službu Bohu sa stáva chrámom Božím. Múr, hradba, ktorá slúži, aby ochránila deti Božie, je svätá hradba. „Hrad prepevný je Pán Boh náš!“ Oni si iste veľmi dobre uvedomovali, že „ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik“ (Ž 127,1). To ich však neviedlo k ľahostajnosti a urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby sa obránili. Ako je to s tvojimi duchovnými hradbami?
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás voláš ku svätosti, že si nás chceš oddeliť pre Seba. Odpusť, že sa často nedáme oddeliť od vecí, ktoré pre Teba nemajú hodnotu. Oživuj v nás svedomie a veď Kristovým Duchom, aby sme boli len Tvojimi. Amen.
Pieseň: ES 263
Autor: Milo Velebír


Blahoslavený, kto myslí na bedára. Hospodin ho zachráni v deň nešťastia. Žalm 41,2

Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Matúš 5,7


1.Timoteovi 6,(3-5)6-11a :: Modlíme sa za: Rimavská Píla (Ri)