Zamyslenie na deň 13.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 16,25-40

Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. 26 Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasali základy žalára, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy. 27 Keď sa žalárnik prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život; domnieval sa totiž, že väzni utiekli. 28 Ale Pavel zavolal silným hlasom: Neubližuj si! Veď sme všetci tu! 29 I pýtal si svetlo, vbehol a trasúc sa padol pred Pavlom a Sílom, 30 vyviedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? 31 Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom! 32 Potom hovorili mu slovo Božie, aj všetkým v jeho dome. 33 V tú nočnú hodinu prijal ich k sebe, umyl im rany a hneď sa dal pokrstiť aj on, aj všetci jeho domáci. 34 Potom ich zaviedol do domu, pripravil stôl a veselil sa s celým domom, že uveril Bohu.

35 Keď sa rozodnilo, poslali sudcovia drábov s odkazom: Vypusť tých ľudí! 36 Žalárnik oznámil Pavlovi tie slová: Sudcovia odkázali, aby sme vás prepustili. Vyjdite teda a choďte v pokoji! 37 Ale Pavel im povedal: Verejne a bez odsúdenia zbili nás, rímskych občanov, a uvrhli do väzenia; a teraz nás ešte tajne vyháňajú? To nie; nech sami prídu a vyvedú nás! 38 Drábi oznámili sudcom tieto slová. I preľakli sa, keď počuli, že sú Rimania. 39 A prišli, odprosovali ich, potom ich vyviedli a prosili, aby odišli z mesta. 40 Vyjdúc z väzenia, vošli k Lýdii, ponavštevovali, ponapomínali bratov a odišli.


Boh dopustí, ale neopustí! Väčšina z nás v noci spí! Je to dobré a správne riešenie pre budúci deň! Ale čo robiť, keď sa spať nedá? Príčiny môžu byť rôzne, ale riešenie je jedno – modli sa, spievaj Bohu! Za všetko ďakujte… – to je výzva, ktorú apoštol Pavol nielen napísal (1Tes 5,18), ale ju aj so Sílasom naplnili. Naozaj máme za všetko ďakovať? Áno, lebo my nevieme, čo pre nás Boh pripravil. Niečo nepredstaviteľne krásne. Také, ako to, čo zažili Pavol a Sílas vo väzení. Smeli svedčiť tým, ktorí boli zavretí pred svetom, ale nie pred Bohom. A práve od nich, od nespravodlivo trestaných, bolo svedectvo prijaté, keďže s pokorou prijali svoju situáciu. Spievajú a chvália svojho Boha. A On koná, otvára dvere žalára. Naši nepriatelia – diabol, hriech a smrť – sa nás snažia spútať, väzniť. Ale Boh zachraňuje z väzenia každého. Žalárnik uverí v Ježiša Krista – s celou rodinou! – prijíma nový život. Niekedy nás Boh vedie tak, že musíme zmeniť zamestnanie, priateľov, miesto, kde žijeme, aby sme mohli žiť podľa Jeho vôle. Za svojich blízkych však máme bojovať a privádzať ich k Bohu. Aj Pavol a Sílas majú na mysli dobré meno cirkvi vo Filipách, preto sa odvolávajú na svoje občianske práva, nejde im o vlastnú hrdosť. Preto ani my nemyslime v ťažkostiach na seba viac, ako na spoločenstvo!
Autor: Eva Kolesárová
Pieseň: ES 521


Šalamún povedal pri vysviacke chrámu: Veď či môže prebývať Boh na zemi? 1.Kráľov 8,27

Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten Ho známym učinil. Ján 1,18


1.Korintským 12,19-26 :: MODLÍME SA ZA: Nemcovce (Šz)