Zamyslenie na deň 14.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 1,1-11

Pavel a Timoteos, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi vo Filipis, aj biskupom a diakonom. 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.3 Pri každej rozpomienke na vás, 4 vždy, v každej svojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, ďakujem svojmu Bohu, 5 že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. 6 A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. 7 Ako aj právom môžem takto zmýšľať o všetkých vás. Veď aj keď som v putách, aj keď obraňujem a utvrdzujem evanjelium, nosím vás v srdci všetkých, ktorí ste spolu so mnou účastní milosti. 8 Lebo Boh mi je svedok, ako túžim po vás všetkých láskou Ježiša Krista. 9 A za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, 10 aby ste tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli ste čistí a bez úhony na deň Kristov, 11 naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu.


List do Filíp. Zaujímavé sú okolnosti, za ktorých vznikol. Apoštol Pavol je v „base“ (v. 7.13). Napriek tomu to nie sú výčitky Bohu za ťažký údel, ale je to povzbudenie k životu, v ktorom vidno zmenu, spôsobenú Bohom. On niečo začal v našich životoch, keď sme uverili a Jeho dielo ďalej pokračuje. A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí, až do dňa Krista Ježiša (v. 6). Poznám veľa kresťanov, ktorí začali nový život s Kristom, ale potom nepokračovali v tomto dobrom diele, ktoré pre nich Boh pripravil. Žijú v neodpustení, ohováraní – bez lásky a ich život je plný zlých rozhodnutí. Vo veršoch 9-11 sa hovorí, akým smerom pokračuje toto dobré Božie dielo. Nezameriava sa na ťažkosti, ktoré má, ale hovorí o láske a čistom živote v spravodlivosti. Možno aj my máme problémy – zdravotné, krivdu, nepochopenie, starosti s deťmi – nedá sa tu všetko vymenovať, ale pointa je, že ovocie tohto údelu a dobrého diela Pána Ježiša v našich životoch nie je sťažovanie sa, ale život plný lásky k ľuďom a vo vedení Bohom – čistý a spravodlivý – v podstate úplne niečo iné, ako to vyzerá okolo nás. To je to, čo v nás pokračuje a je to na Božiu slávu a chválu.
Autor: Ján Vecan
Pieseň: ES 632


Iste je blízka Božia spása tým, čo sa Ho boja. Milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Žalm 85,10.11

Podľa Jeho zasľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva. 2.Petra 3,13


Filipským 2,1-5 :: MODLÍME SA ZA: Nesvady (Dn)