Zamyslenie na deň 13.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. nedeľa po Svätej Trojici
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Matúš 11,28


Efezanom 2,(11-16)17-22

(11 Preto pamätajte, že ste kedysi boli pohania podľa tela a neobrezanými vás prezývali takzvaní obrezaní, totiž (obrezaní) ľudskou rukou na tele, 12 a že ste boli v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. 13 Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. 14 Lebo On je náš pokoj, On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo, 15 keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného, nového človeka, nastolil pokoj 16 a oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil to nepriateľstvo.)

17 A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym, 18 lebo skrze Neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom Duchu. 19 A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, 20 vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, 21 na ktorom každé stavanie, (príslušne) pospájané, rastie v chrám svätý v Pánovi, 22 a na ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží.


On je náš pokoj. V 7. storočí pred Kristom sa prorok Jeremiáš sťažoval: „Pokoj, pokoj! Ale niet pokoja“. O sedem storočí neskôr Boh posiela na tento svet Svojho Syna, o ktorom apoštol Pavel vyznáva: „On je náš pokoj“. Slovo „pokoj“ sa nám väčšinou spája s kľudom, tichom, ničnerobením, oddychom, priam až s pasivitou. No, keď sa začítame do apoštolových slov, zdá sa, že pokoj, ktorým je Kristus a ktorý nám Kristus priniesol a vydobyl, je všetko iné, len nie pasivita. Pokoj je to, čo ďalekých robí blízkymi. Pokoj spája a rúca múry nepriateľstva. Pokoj nastoľuje jednotu, z dvoch robí jedného. Pokoj je výsledkom zmierenia s Bohom, ktoré pre nás Kristus Pán vydobyl Svojou krvou. Pokoj znamená koniec nepriateľstva. Iba vďaka pokoju v tomto chápaní je pre nás možný prístup k Otcovi. Od nás dnes záleží, či sa budeme o takýto pokoj vo svojich vzťahoch usilovať – v našich rodinách, cirkevných zboroch i v spoločnosti. O pokoj, ktorého výsledkom je naša jednota, vzájomné zmierenie a koniec nepriateľstva. O pokoj, ktorý umožňuje, aby v nás rástol „chrám svätý v Pánovi“ a „príbytok Boží“. Kiežby teda naše životy boli naplnené týmto pokojom! Kiežby sme boli šíriteľmi takéhoto pokoja! Kiežby sme všetci boli miestom Božieho prebývania v nás!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že chceš prebývať v nás. Ďakujeme, že len to môže byť Tvojim chrámom, čo je najdokonalejšie a Tvojím najdokonalejším stvorením sú ľudia. Odpusť, že Ti často nedávame seba, ale len svoje výtvory. Ži v nás a riaď nás. Amen.
Pieseň: ES 145
Autor: Radovan Gdovin


Budem ospevovať Hospodina, lebo mi urobil dobre. Žalm 13,6

Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí! Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy! Jakub 5,13


Lukáš 14,(15)16-24 :: Izaiáš 55,1-5 :: 1.Korintským 14,1-12(23-25) :: Žalm 13 :: Modlíme sa za: Novohradský seniorát