Zamyslenie na deň 12.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 7,1-10

1 Tento Melchisedek totiž, kráľ Sálema a kňaz najvyššieho Boha, išiel Abrahámovi naproti, keď sa vracal z vojny, v ktorej porazil kráľov, a požehnal ho; 2 Abrahám mu dal desiatky zo všetkého. Jeho meno v našej reči znamená najprv: kráľ spravodlivosti a potom aj: kráľ Sálema, to jest: kráľ pokoja. 3 Nemá otca, nemá matku, nemá rodokmeň, jeho dni sú bez počiatku, jeho život bez konca; podobný je Synovi Božiemu a zostáva kňazom navždy. 4 Dobre pozorujte teda, aký veľký je to človek, keď mu sám patriarcha Abrahám dal desiatok najcennejšieho z koristi. 5 Aj synovia Léviho, ktorí zastávajú kňazský úrad, majú poverenie vyberať podľa zákona desiatky od ľudu, to jest od vlastných bratov, hoci títo pochádzajú z bedier Abrahámových. 6 On však, hoci nebol z ich rodu, vybral desiatok od Abraháma a požehnal tomu, ktorý mal zasľúbenie. 7 A je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. 8 A potom: tu smrteľní ľudia prijímajú desiatky, tam však niekto, o ktorom je dosvedčené, že žije. 9 A aby som tak povedal: aj sám Lévi, ktorý prijíma desiatky, odovzdal desiatky skrze Abraháma, 10 veď bol ešte v bedrách otca, keď mu Melchisedek vyšiel naproti.


Meno Božie. Melchisedek, tajomný obraz BOHA, ktorý nemá počiatok, pôvod, históriu, meno: JA SOM nám akosi nestačí! Naozaj? Mne áno! BOH JE. Existuje, tvorí život, ktorý je v nás a okolo nás. Potrebujeme HO? Bezpochyby! Zredukovať Ho na nejaký biologický reťazec je chabé alibi ateistov. Všetko sa raz skončí – On však NIE! Svet je plný nepokoja – On vyžaruje POKOJ. Sme napadnutí rakovinou ZLA – ON je SUMMUM BONUM – Dokonalá DOBROTA! Potrebuješ HO? Ja áno, veľmi, denno-denne – večne! Bez NEHO všetko stráca zmysel, krásu, logiku, význam… A navyše: je Najvyšším kňazom. Nie je to nenásytný pohanský boh, ktorému treba obetovať zvieratá, ľudí, život… ON SÁM je prototypom služobníka, Jeho SRDCE je naplnené služobnou láskou. Akčnou, dobročinnou, obetavou ENERGIOU, ktorá neustáva. Najkrajšie tento obraz napĺňa KRISTUS opásaný zásterou služby, umývajúc nohy učeníkom a hovoriac: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil“ (J 13,15).
Autor: Ľubomír Badiar
Pieseň: ES 234


Lebo občerstvím ustatú dušu a prahnúcu dušu uspokojím. Jeremiáš 31,25

Potom sedel (Ježiš) v jeho dome za stolom a mnohí colníci a hriešnici prisadli si k Ježišovi a k Jeho učeníkom. Marek 2,15


Zjavenie Jána 4,1-11 :: Modlíme sa za: Bátovce (Dn)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby