Zamyslenie na deň 13.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

5. nedeľa pôstna. Smrtná. Judika
(Prisúď mi právo, Bože! Žalm 43,1)
Ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých. Matúš 20,28


ŽIDOM 5,7-9

7 V dňoch svojho telesného života hlasným volaním a slzami vysielal modlitby a prosby k Tomu, ktorý Ho mohol zachrániť od smrti, a aj bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť.   8 Hoci bol Synom, tým, že trpel, naučil sa poslušnosti.   9 A stal sa pôvodcom večného spasenia, keď prešiel v dokonalosť k dobru všetkých, ktorí Ho poslúchajú.


O novej poslušnosti. Každý rodič je šťastný, keď má dobré a poslušné deti. Akoby ich dnes bolo čoraz menej. Tie, ktoré vyrastali v skromných podmienkach, alebo prežili ťažké životné skúšky, dokážu byť obyčajne poslušnejšie a pokornejšie. Inak to býva s deťmi, ktoré sú rodičmi rozmaznávané a dostávajú všetko, čo si len zažiadajú. Otec nebeský vie, že nám nemôže dať všetko, čo si zažiadame. Niekedy nás treba prísne napomenúť i potrestať. Otec nebeský má s každým z nás veľké plány. Aj starších vychováva a niekedy aj tvrdšie švihne. To, čo znamená nová poslušnosť, ukázal na Svojom Synovi. Pán Ježiš sa neprišiel tešiť z klamných radostí sveta, podľahnúť jeho zvyklostiam a riadiť sa jeho správaním, ale prišiel konať vôľu Svojho Otca, hľadať a zachraňovať stratených. Prišiel trpieť i zomrieť, stať sa naším Záchrancom, ale aj vstať z mŕtvych a zvíťaziť nad utrpením a smrťou. – – Možno aj teba vedie v poslednom čase nebeský Otec cez utrpenie a skúšky. Nezúfaj, netráp sa, len úzka cesta vedie do kráľovstva Božieho a na nej ťa On neopustí. Tvrdá skúška prežívaná s Božou milosťou rozhojňuje trpezlivosť, bdelosť, poslušnosť, hlbokú a trvalú vieru. Len víťazstvo kresťanskej viery ti umožní v utrpení byť silným, podriaďovať sa, a tým víťaziť, byť po celý deň ubíjaný, a predsa žiť, niesť kríž, a tým získať korunu slávy.
Autor: Miroslav Hvožďara
Pieseň: ES 243


Hospodine, Tebe som prenechal svoj spor.  Jeremiáš 11,20

Pretože Kristus vám dal príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje. Keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi.  1.Petra 2,21.23


MAREK 10,35-45 :: ŽALM 102 :: MODLÍME SA ZA: BRATISLAVSKÝ SENIORÁT