Zamyslenie na deň 14.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

JÁN 17,1-8

1 Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby Syn oslávil Teba,   2 ako si Mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo si Ty dal Jemu, (totiž) večný život.   3 A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.   4 Ja som Ťa oslávil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať,   5 teraz, Otče, osláv ma Ty u seba slávou, ktorú som mal pri Tebe skôr, ako svet povstal.   6 Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli Tvoji a mne si ich dal, a zachovali Tvoje slovo.   7 Teraz poznali, že od Teba je všetko, čokoľvek si mi dal;   8 lebo slová, ktoré si mi dal, dal som im, a oni ich prijali a poznali vpravde, že som od Teba vyšiel, a uverili, že si ma Ty poslal.


„Okno do duše“ Božieho Syna. Aj tak by sme mohli nazvať túto jedinečnú Ježišovu modlitbu. Jánovi je cez jeho prostotu oddanosti a viery dané – obrazne – nazrieť do „skrytých priestorov“ Božej lásky. A čo tam vidíme? Syna, ktorého poslal Otec na cestu človečenstvom, ako sa modlí s priamosťou dôvery a plnosťou poznania. Hovorí s Otcom o nás, o našom žití s Ním s Tvorcom – Vykupiteľom a Posvätiteľom. Paradoxne, hovorí o sláve a oslávení dielom vykúpenia, teda Jeho ponížením, utrpením a smrťou na kríži. Hovorí o našej spáse, večnosti. Keď sa ocitneme izolovaní od ľudí – v nemocnici, v dome sociálnej starostlivosti, či doma na lôžku – prijímame s potešením uistenie, že ktosi iný na nás myslí, či dokonca sa za nás prihovára. Tu je Ježiš modliaci sa za nás! To nepotrebuje viac slov! To chce len otvoriť okno vlastnej duše, uveriť, prijať, aby tak do nášho najhlbšieho vnútra srdca a mysle vniklo slovo Kristovo, Jeho moc lásky, ktorá dvíha a nesie hriešnika do večnej radosti, a to aj napriek utrpeniu tela a pozemskej smrti. (ES 310)    Dušan Kováčik


Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v človeka. Žalm 118,8

Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.  Židom 4,16


EFEZSKÝM 2,11-16 :: MODLÍME SA ZA: BECKOV (PO)