Zamyslenie na deň 13.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 8,31-39

31 Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? 32 Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko? 33 Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. 34 Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás. 35 Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 36 Ako je napísané: Pre Teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. 37 Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval. 38 Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, 39 ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.


„Parlamentná hodina otázok a odpovedí.“ V texte napočítame sedem otázok. Apoštol síce kladie otázky, ale niektorými aj odpovedá. Skúsme teda načúvať tejto zvláštnej „veľpiesni“ viery! Znie nám v nej dôležité a najmä radostné posolstvo. – – „Čo teda na to povedať? Keď Boh za nás, kto proti nám?“ Každý deň sme postavení do ťažkých situácií, ktoré sa nás pýtajú: „Čo na to povieš?“ Si nespokojný, netrpezlivý, maloverný? Pochybuješ? Vedz, že Boh je na strane hriešneho človeka, teda aj teba! Ako to? Tu je odpoveď: Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých… Ako by aj nám nedaroval s Ním všetko?“ (!). Kristovým krížom je nám darované „všetko“, t. j. záchrana, spása. Jeho kríž je Božia láska, ktorá zostúpila do mojej, tvojej ľudskej hriešnosti a smrteľnosti. Zvíťazila nad hriechom aj smrťou. Žalujú na teba tvoje vlastné slabosti, chyby, hriešnosť? „Je to Boh, ktorý ospravedlňuje!“ V Kristovi sa tak status hriešnika stáva statusom „vyvolených Božích“. Na rozhodnutí Božej lásky sa už nič nezmení: ani súženie, ani úzkosť, ani prenasledovanie, ani smrť, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani iné mocnosti… – – Kým v ľudskom parlamente otázky kladú – a aj na ne odpovedajú – ľudia, tu nám dáva odpoveď Boh Otec, Syn a Duch Svätý: „Nič vás nemôže vytrhnúť z mojej ruky!“ Veríte tomu?
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že nás nič a nikto nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. Ďakujeme, že nás môže niesť aj v prenasledovaní, keď kniežatá, mocnosti a anjeli útočia na nás. Niekedy viditeľne, inokedy skryto. Drž nás stále v Kristovi. Amen.
Pieseň: ES 250
Autor: Alena a Dušan Kováčikovci


Ty, Hospodine, si Otec náš, Tvoje meno od pradávna je: Náš Vykupiteľ. Izaiáš 63,16

Ježiš hovorí: Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Matúš 6,9


Ján 3,31-36 :: Modlíme sa za: Istebné (Lo)