Zamyslenie na deň 12.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 8,26-30

26 A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. 27 A Ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo má Duch na mysli, že sa totiž tak prihovára za svätých, ako Boh chce. 28 A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. 29 Lebo ktorých (Boh) vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho Syna, aby On bol prvorodený medzi mnohými bratmi. 30 A ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.


Pomocník – Duch Boží. Úprimne veriaci človek chodí s otvorenými očami. Vo všetkom vidí Pána Boha. Jeho lásku, starostlivosť, no neraz i Boží hnev a trest. Medzi základné znaky kresťanstva patrí pravidelné čítanie Božieho Slova a modlitebný život. No niekedy je tých vecí na modlitbu toľko, že kresťan už ani nevie, za čo sa treba modliť skôr. Apoštol Pavel nás však povzbudzuje: „A tak aj Duch prichádza na pomoc našej mdlobe. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným.“ Hoci my nevieme nájsť tie správne slová, Duch Boží nám ich vloží do úst. A on sám sa u Otca nebeského za nás prihovára. A Boh, ktorý skúma srdcia, vie, čo má Duch na mysli, keď sa prihovára za kresťanov, ako Boh chce. Aké je to úžasné, keď vieme, že sa naši rodičia alebo bratia a sestry v Kristovi za nás modlia! O čo viac je pre nás povzbudením, keď vieme, že Duch Boží sa prihovára za nás pred Otcom nebeským! Sme si tým istí, lebo veríme…!
Modlitba: Duchu Svätý, ďakujeme za Tvoju pomoc. Ďakujeme, že hovoríš cez naše ústa to, čo naozaj treba. S dôverou sa Ti vkladáme do rúk, aby si nás viedol, lebo len Ty môžeš urobiť náš život hodnotným. Veď nás do modlitieb za ľudí, čo to potrebujú. Amen.
Pieseň: ES 462
Autor: Terézia Gabčanová


U Pána, nášho Boha, je milosrdenstvo a odpustenie. Daniel 9,9

Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Lukáš 6,36


Ján 1,43-51 :: Modlíme sa za: Iliašovce (Ta)