Zamyslenie na deň 14.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 9,1-5

1 Pravdu hovorím v Kristovi, neklamem! Svedkom je mi moje svedomie v Duchu Svätom, 2 že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. 3 Lebo želal by som si, aby som radšej ja bol zavrhnutý od Krista miesto svojich bratov, svojich pokrvných podľa tela, 4 ktorí sú Izraelci, a im prináleží synovstvo, sláva, zmluvy, im bol daný zákon, služba Božia i zasľúbenia; 5 ich sú otcovia a z nich je Kristus podľa tela, Boh nad všetkým, požehnaný naveky. Amen.


Nepatetická príslušnosť k svojmu národu. Kým včera nám znel apoštolov radostný tón istoty vo viere, tu akoby upadol do hlbokej depresie. Myslí na svojich bratov, svojich pokrvných podľa tela, ktorí sú Izraelci Boh urobil tento vyvolený ľud účastným na „synovstve“, „sláve“ a uzavrel s ním dôležité „zmluvy“, dal mu jedinečný „zákon“ života a „zasľúbenia“, ale ľud neprijal Jeho Syna! To Pavlovi spôsobuje žiaľ a neprestajnú bolesť. Opravdivosť svojho rozpoloženia potvrdzuje slovami: „Pravdu hovorím v Kristovi, neklamem! Svedkom je mi moje svedomie v Duchu Svätom.“ Kto je v Kristovi, v kom cez svedomie hovorí Boží Duch, ten sa nemôže pretvarovať. A nielen to. Tomu Boh dáva vidieť aj situáciu neposlušnosti Svojho ľudu inak. Nie očami sudcu, ani žalobcu, ale cez Božieho Syna a Jeho kríž. Cez evanjelium Božej lásky. V Kristovi tak má stále nádej aj národ, ktorý Ho „zavrhol“. Apoštol cítil úzku spätosť so „svojimi pokrvnými podľa tela“. Preto napísal: „Želal by som si, aby som radšej ja bol zavrhnutý od Krista miesto“ nich. Niečo podobné ponúkol Hospodinovi Mojžiš (2M 32,32). Pán Boh však takéto „obete“ neprijíma. On rozhodol cez obeť Svojho Syna. Ním daroval ľuďom spásu. Mojžiš aj Pavel nám pripomínajú vzácnu hodnotu spolupatričnosti. Kristus, ten naveky Požehnaný, prišiel, aby všetci život mali.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za Mojžiša, aj Pavla. Ale hlavne za Ježiša. Premeň aj naše srdce za mäsité, ktoré sa radšej obetuje, akoby videlo zahynutie druhých ľudí. Prosíme za náš národ, aby spoznal Ježiša do posledného človeka. Amen.
Pieseň: ES 247
Autor: Alena a Dušan Kováčikovci


Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh, a nieto iného, som Boh, a mne rovného nieto. Izaiáš 46,9

Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery. Židom 12,2


Zjavenie 1,(1.2)3-8 :: Modlíme sa za: Ivančiná (Tu)