Zamyslenie na deň 13.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zachariáš 6,9-15

9 Potom mi zaznelo Hospodinovo slovo: 10 Vezmi od vyhnancov Cheldaja, Tóbiju a Jedaju, ktorí prišli z Babylonu v ten istý deň, a choď do domu Jóšiju, syna Cefanjovho, 11 vezmi striebro a zlato, urob korunu a polož ju na hlavu veľkňaza Józuu, syna Jehocádákovho. 12 Povedz mu: Takto vraví Hospodin mocností: Tu hľa, je muž – Výhonok je jeho meno; vyrástol na svojom mieste a postaví chrám Hospodinov. 13 On postaví chrám Hospodinov, poctia ho kráľovskou hodnosťou, bude sedieť a panovať na svojom tróne a bude kňazom na svojom tróne; medzi oboma bude súlad. 14 Ale koruna bude patriť Chélemovi, Tóbijovi, Jedajovi a Chénovi, synovi Cefanjovmu, ako pamiatka v chráme Hospodinovom. 15 Takí, čo sú zďaleka, prídu a budú stavať chrám Hospodinov. I poznáte, že ma k vám poslal Hospodin mocností. Splní sa to, ak budete naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha.


Koruna pre Spasiteľa. Z diaspory Babylonu prichádzajú poslovia zo vzácnymi darmi na chrám, ktorý sa práve staval. Dostavba chrámu znamená pre ľud dobu blaženosti, Sion sa stane stredom národov. Hospodinovo slovo hovorí, že prorok má z darov striebra a zlata dať zhotoviť korunu, presnejšie, niekoľkostupňovú korunu. Veľkňaz Józua má byť ňou korunovaný ako symbol Výhonku = Mesiáša, keď vybuduje chrám a bude panovať ako veľkňaz, a najmä ako kňazský kráľ. Niekoľkostupňová koruna znamená vládu v politickej i náboženskej oblasti. Korunovácia a nový chrám, to je začiatok doby Mesiáša. Józua je v skutočnosti predobrazom toho, čo má do tohto sveta prísť v Pánovi Ježišovi, v pravom Výhonku. Nový vek príde tak, ako nevysvetliteľne vyrastá výhonok – zo zdanlivo mŕtvych koreňov. Tento Výhonok – Mesiáš postaví chrám. Pán Ježiš povedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím“ (J 2,19). A ako pravý kňaz naplnil Svoju službu najvyššou, najdokonalejšou obeťou. Pán Ježiš bude raz skutočne jediným pravým vládcom na svete. To bude ten nový vek, doba Jeho vlády a potrvá až na veky. Moje srdce po tom túži a prahne a očakáva Mesiáša, Jeho plnú vládu. Otázka však dnes pre nás zostáva: Má Spasiteľ v našom vnútri a živote plnú moc a zvrchovanú vládu?
Autor: Viera Zaťková Pališinová
Pieseň: ES 6


Dal som im aj svoje dni sviatočného odpočinku, aby boli znamením medzi mnou a nimi Ezechiel 20,12

Svoje dobré poverenie chráň si skrze Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás. 2.Timoteovi 1,14


Zjavenie 2,1-7 :: MODLÍME SA ZA: Záriečie (Tu)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou