Zamyslenie na deň 14.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zachariáš 7,1-14

1 Vo štvrtom roku kráľa Dária, vo štvrtý deň deviateho mesiaca, kisléva, Zachariášovi zaznelo slovo Hospodinovo. 2 Bétel poslal Sar-Ecera a Regem-Melecha s jeho mužmi vyprosiť si priazeň od Hospodina 3 a opýtať sa kňazov, ktorí boli pri dome Hospodina mocností, i prorokov: Mám ešte plakať a postiť sa v piaty mesiac, ako som to robil mnoho rokov? 4 Vtedy mi zaznelo slovo Hospodina mocností: 5 Povedz všetkému ľudu tejto krajiny aj kňazom: Keď ste sa postili a trúchlili v piatom a siedmom mesiaci za oných sedemdesiat rokov, naozaj mne ste sa postili? 6 A keď jete a pijete, nejete a nepijete pre seba? 7 Či Hospodin nezvestoval tieto slová prostredníctvom prvších prorokov, keď Jeruzalem bol ešte obývaný a na pokoji, i jeho mestá okolo neho, i Negeb aj Nížina boli obývané? 8 Hospodinovo slovo zaznelo Zachariášovi: 9 Takto hovorí Hospodin mocností: Vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku a milosrdenstvo jeden druhému. 10 Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných, a nikto nech nezmýšľa zle v srdci proti druhému. 11 Ale zdráhali sa poslúchnuť, vzdorovito sa obrátili chrbtom a zapchali si uši, aby nepočuli. 12 Srdce si zatvrdili na diamant, aby nepočuli náuku a slová, ktoré Hospodin mocností poslal svojím Duchom prostredníctvom prvších prorokov. Preto od Hospodina mocností doľahol veľký hnev. 13 Keďže volal, a nepočúvali, Hospodin mocností riekol: Teraz oni budú volať, a ja nebudem počuť. 14 Rozprášim ich medzi rozličné národy, ktoré nepoznali, a krajina po nich spustne, takže nikto tam nebude chodiť sem a tam. Takto zmenili ľúbeznú zem na púšť.


Vytrvalosť v príprave. Predmetom otázky na Hospodina je dodržiavanie smútočných obradov, ktoré majú uzmieriť Hospodina. Obradmi si veriaci pripomínali zničenie jeruzalemského chrámu. Ich otázka akoby znamenala toto: Nakoľko sa chrám už stavia, a tak obnovuje, nie je to znak toho, že Hospodin je zmierený a netreba tak už ďalšie smútočné obrady, pôsty, nariekanie? Pán Boh odpovedá: Prečo sa ľudia postíte? Kvôli mne? Aby ste od Boha dosiahli a zaistili si svoju priazeň? Azda nie je pôst kvôli človeku? Pôst je predsa užitočný na to, aby sme si uvedomili svoje skutočné postavenie voči Pánu Bohu, svoju ničotnosť pred Ním, pred Svätým Bohom. Pôst je nám užitočný aj preto, aby sme s pokorou v srdci a s kajúcnosťou očakávali Jeho slovo s vôľou podriadiť sa Mu. Pôst je pre naše pokánie a pokánie znamená premenu mysle a života. Naša príprava v pôste je priamoúmerná prežívaniu radosti z blížiaceho sa sviatočného dňa. Tak, ako sa vie naše srdce teraz sústrediť na svoju hriešnosť, rovnako vie byť blízko Hospodina v čase sviatočnom. Sústreďme sa preto o to viac vo všedný deň na veci duchovné a Božie! K tomu nám pomôže, keď si budeme všímať blížnych a ich potreby lásky. Potom budeme sláviť sviatočné dni s rovnakou láskou bez pokrytectva a v radosti, ktorá s Pánom trvá až naveky.
Autor: Viera Zaťková Pališinová
Pieseň: ES 8


Hospodin Boh však zavolal na Adama a riekol mu: Kde si? On odpovedal: Počul som Ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý. 1.Mojžišova 3,9-10

Keďže ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče! Galatským 4,6


2.Korintským 5,1-10 :: MODLÍME SA ZA: Závada (No)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou