Zamyslenie na deň 12.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zachariáš 6,1-8

1 Keď som znovu pozdvihol oči, videl som štyri vozy vychádzať spomedzi dvoch vrchov. Boli to bronzové vrchy. 2 V prvom voze boli červené kone, v druhom čierne, 3 v treťom biele a vo štvrtom voze kone strakaté, silné. 4 Vtedy som sa opýtal anjela, ktorý so mnou hovoril: Čo to znamená, pane môj? 5 Anjel mi odpovedal: To sú štyri nebeské vetry, vychádzajúce odtiaľ, kde stáli pred Pánom celej zeme. 6 Čierne kone vychádzajú zo severnej krajiny, biele vyšli za nimi. Strakaté vyšli do južnej krajiny. 7 Mocné vyšli a snažili sa ísť na obchôdzku zemou. On riekol: Choďte a prejdite zemou! I poprechodili zem. 8 Tu zvolal na mňa a prehovoril ku mne takto: Pozri na tie, čo idú do severnej krajiny. Ony upokoja môjho ducha v severnej krajine.


O zodpovednom živote. Slovo proroka Zachariáša nás vedie k pokániu a k zodpovednému životu Pánom vykúpených, keď nám hovorí, že Boží súd zasiahne každého. Nikto sa neskryje pred tvárou Pánovou. Žalmista vyznáva: „Kam by som mohol zájsť od Tvojho Ducha? Pred Tvojou tvárou kam utečiem? Keby som vstúpil na nebesá, tam si Ty; a keby som si ustlal v záhrobí, aj tam si Ty.“ Jeho duchovia prechádzajú zemou a vidia každého človeka. Túto skutočnosť máme mať stále na zreteli. Má byť motívom pre plnenie vôle Najvyššieho. Pre splnenie poslania určeného nám Spasiteľom: byť soľou zeme a svetlom sveta. Ľuďmi, cez ktorých Pán posúva hranice kráľovstva Božieho. Pavol nás povzbudzuje k neseniu ovocia Ducha Svätého: „Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko!“ I Jeho súd. Pre Jeho verných bude vyslobodením (Zach 14,4-9). Pre nepriateľov a pre neverných príde čas Hospodinovej spravodlivosti a odplaty, aby sa upokojil Jeho duch. – – Príď, Pane Ježišu a ujmi sa svojej nevesty!
Autor: Slavomír Gallo
Pieseň: ES 14


Nech môj jazyk ospevuje Tvoju reč, lebo všetky Tvoje príkazy sú spravodlivé. Žalm 119,172

Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! Kolosenským 3,16


Izaiáš 26,7-12(13-15) :: MODLÍME SA ZA: Vyšný Žipov (Šz)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou