Zamyslenie na deň 13.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

IZAIÁŠ 65,11-16

11  Vás však, ktorí opúšťate Hospodina, ktorí zabúdate na môj svätý vrch, ktorí chystáte stôl pre Gáda a Menímu nalievate obetné víno,   12  vás určím pod meč, vy všetci sa skloníte na jatke. Lebo volal som, a neodpovedali ste, hovoril som, a nepočúvali ste. Robili ste, čo sa mi nepáči, a vyvolili ste si, v čom nemám záľubu.   13  Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, moji služobníci budú jesť, ale vy budete hladovať. Ajhľa, moji služobníci budú piť, ale vy budete smädní. Ajhľa, moji služobníci sa budú tešiť, vy však budete zahanbení.   14  Ajhľa, moji služobníci budú plesať pre radosť srdca, vy však budete kričať pre bolesť srdca a kvíliť pre skľúčenosť ducha.   15  Svoje meno zanecháte na preklínanie mojim vyvoleným: Hospodin, Pán, ťa vydá na smrť, ale svojich sluhov pomenuje iným menom.   16  Kto sa požehnáva v krajine, nech sa požehnáva verným Bohom, kto prisahá v krajine, nech prisahá na verného Boha. Lebo zabudnuté budú predošlé súženia a skryté pred mojím zrakom.


Bez pokánia niet nádeje. V príbehu o boháčovi a chudobnom Lazárovi (Lk 16,19-31) nám Pán Ježiš približuje pravdy večnosti – neba a pekla, spásy a zatratenia. V tomto príbehu sa napĺňajú aj slová proroka Izaiáša. Tu vidíme ako korešponduje Stará zmluva s Novou, zákon s evanjeliom, Božia láska so spravodlivosťou. Božie zasľúbenia sa napĺňali, napĺňajú aj budú napĺňať. V dobrom aj v zlom. V očakávanom aj v tom čo sa snažíme odsunúť, potlačiť, vymazať. Preto je dôležité, aby sme neklamali samých seba, nenahovárali si, akí sme dobrí, keď sme nikoho nezabili, či neokradli, lebo hriech má mnoho podôb! Tu pomôže len úprimné pokánie. Veď bez pokánia niet odpustenia hriechov a bez odpustenia hriechov niet spásy a večného života. Izaiáš hovorí, že Pán Boh Svojich pomenuje iným menom. Podobne aj Ján v Zjavení hovorí: „Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, čo ho dostane“ (Zj 2,17). Žiješ v očakávaní príchodu Pánovho? Slovo Božie nám hovorí: „Kto pácha neprávosť, nech ju pácha ďalej! Kto je špinavý, nech sa špiní ďalej! Ale kto koná spravodlivosť, nech ju koná ďalej! A kto je svätý, nech sa posväcuje ďalej! Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mesta!“ (Zj 22,11.14).
Autor: Radomír Vařák
Pieseň: ES 16


Ukáž mi Svoju slávu! 2.Mojžišova 33,18

Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Ján 14,8-9


MATÚŠ 3,7-12 :: MODLÍME SA ZA: SLOVENSKÁ ĽUPČA (ZV)