Zamyslenie na deň 13.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 36,16-32

16 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 17 Človeče, kým býval Izrael na svojej pôde, znečisťoval ju svojím spôsobom života a svojimi skutkami, takže predo mnou bol jeho spôsob života ako nečistota mesačného krvácania. 18 Vtedy som si vylial na vás svoj pálčivý hnev pre krv, ktorú preliali v krajine, pretože ju modlami znečistili. 19 Rozptýlil som ich medzi národy a boli roztrúsení po krajinách; súdil som ich podľa ich spôsobu života a skutkov. 20 Ale kamkoľvek prišli k národom, znesvätili moje sväté meno, keď sa o nich hovorilo: Títo sú Hospodinovým ľudom a vyšli z Jeho krajiny. 21 Vtedy som mal s nimi súcit pre moje sväté meno, ktoré dom Izraela znesvätil medzi národmi, ku ktorým prišli. 22 Preto povedz domu Izraela: Takto vraví Hospodin, Pán: Nekonám kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvätili medzi národmi, ku ktorým ste prišli. 23 Posvätím svoje veľké meno, znesvätené medzi národmi, ktoré ste znesvätili medzi nimi, a pohanské národy poznajú, že ja som Hospodin – znie výrok Hospodina, Pána – keď sa na vás dokážem svätým pred ich očami. 24 Poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem na vašu pôdu. 25 Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich po škvŕn, i od všetkých modiel vás očistím. 26 Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité. 27 Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. 28 Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. 29 Keď vás oslobodím od všetkých vašich poškvŕn, potom privolám obilie, rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. 30 Rozmnožím ovocie stromov i výnos poľa, aby ste nikdy nemuseli znášať hanobenie pre hladovanie medzi národmi. 31 Spomeniete si na zlé spôsoby svojho života a na svoje skutky, ktoré neboli dobré, a pocítite zhnusenie sami pred sebou pre svoje previnenia a pre svoje ohavnosti. 32 Nie kvôli vám konám – znie výrok Hospodina, Pána – to nech je vám známe. Hanbite sa a červenajte pre svoje spôsoby života, dom Izraela!


Hanbiť sa. Pri čítaní slov dnešného zamyslenia si kladiem otázku, či si zajatí Izraelci uvedomovali, že nielen ich domovská krajina je v troskách, ale že v troskách je aj ich duchovný život a vzťah s Bohom. A že to je ten najväčší problém. Skôr to vyzerá tak, že ani nie. V poslednom verši dnešných slov (v. 32) im totiž Boh tlmočí až nepríjemnú výzvu: „Hanbite sa a červenajte sa pre svoje spôsoby života.“ Iste s hrôzou pozerali na to, čo sa deje okolo nich. Avšak nepozerali sa tak na to, čo sa deje v nich. Zdá sa, že svoj spôsob života nevideli katastrofálne. Napriek tomu, že Hospodina veľmi zarmucovali. Napriek tomu, že Jeho meno potupovali. Kladiem si však dnes aj druhú otázku: Či by sme si tie slová nezaslúžili/nepotrebovali počuť niekedy aj my? Či nepotrebujeme vidieť svoj spôsob života Božími očami? A to nielen preto, aby sme zazreli svoju vinu a zlé veci v našom živote. Čítame dnes predsa, že On vidí nie len dôvod na hanbu, ale cez to všetko vidí aj nové srdce. Vidí Svojho Ducha v našom živote. Skrze Neho v nás dokonca tvorí nový život! To je naša nádej. To je nádej cirkvi.
Autor: Tomáš Valašík
Pieseň: ES 333


Súženia srdca sa mi rozmnožujú, vyveď ma z mojich úzkostí! Žalm 25,17

Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Filipským 4,7


1.Petra 4,7-11 :: MODLÍME SA ZA: Tomášovce (No)