Zamyslenie na deň 14.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 37,1-14

1 Ruka Hospodinova bola nado mnou a Hospodin ma v Duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kostí. 2 Povodil ma dookola nich. Bolo ich v údolí mnoho. A boli veľmi suché. 3 I povedal mi: Človeče, môžu tieto kosti ožiť? Povedal som: Hospodine, Pane, Ty to vieš! 4 Riekol mi: Prorokuj o týchto kostiach a povedz im: Suché kosti, čujte slovo Hospodinovo! 5 Takto vraví Hospodin, Pán, týmto kostiam: Ajhľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete, 6 položím na vás šľachy a obložím vás mäsom, natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha; ožijete a poznáte, že ja som Hospodin. 7 A ja som prorokoval, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej. 8 Videl som, že boli na nich šľachy, i mäso narástlo a zvrchu ich potiahla koža; ale duch v nich nebol. 9 Riekol mi: Prorokuj o duchovi, prorokuj, človeče, a povedz mu: Takto vraví Hospodin, Pán: Duch, príď od štyroch vetrov a dýchni na týchto pobitých, aby ožili. 10 A keď som prorokoval, ako mi prikázal, vošiel do nich duch, ožili a postavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf. 11 Povedal mi: Človeče, tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. Oni, pravda, hovoria: Suché sú naše kosti a zhynula naša nádej; sme stratení. 12 Preto prorokuj a povedz im: Takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôdu Izraela. 13 Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud. 14 Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu; potom poznáte, že ja, Hospodin, som povedal i splním to – znie výrok Hospodina, Pána.


Pán Boh daruje nový život. Ezechiel trpel spolu s národom izraelským a konal v ňom neľahkú, často odmietanú Božiu službu. Vo videní je uchvátený Duchom a prechádza údolím smrti. Ak apoštol Pavol hovoril neskôr o poníženosti nášho tela v smrti (Fil 3,20-21), potom tu opísaná hromada vyschnutých, spráchnivených a rozmetaných kostí zo zničených, devastovaných kostier, je toho hrôzostrašne dokonalým predobrazom! Obrazom nielen potupy a trestu celého Božieho ľudu, zbaveného akejkoľvek nádeje, akejkoľvek budúcnosti, ale i každého jedného hriešneho ľudského stvorenia, zasiahnutého nezvrátiteľnou deštrukciou smrti. Čo Ezechiel vidí, je totálna prehra, porážka života a totálne víťazstvo smrti! Môžu vôbec mať tieto „koštiale“ budúcnosť? – Ezechiel nemá odvahu vysloviť jedinú „logickú“ odpoveď a vracia Pánu Bohu otázku. A On odpovedá! Darúva nový život! Premáha smrť. Kriesi neživé. Dokazuje nielen Svoju moc, ale najmä Svoju neprestajnú a stále prichádzajúcu milosť a lásku k nehodnému národu, ľudu, aj keď sa ten už sám odpísal. A toto je pravda i o každom jednotlivcovi. Viac, než mohol Ezechiel vidieť, bolo dopovedané a nadobudlo nádhernú plnosť v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorú môžeme i máme vierou prijať všetci. Božia ponuka platí! Život je pred nami!
Autor: Michal Hudák
Pieseň: ES 136


Nech vstanú a pomôžu ti astrológovia, ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Ajhľa, budú ako slama; oheň ich spáli. Izaiáš 47,13-14

Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti chodia v pravde. 3.Jána 1,4


Jeremiáš 18,1-10 :: MODLÍME SA ZA: Topoľčany (Po)